Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO DRUHEJ PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka. (Mt 21,33-43.45-46)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš podobenstvom o vražedných nájomníkoch hovorí o zrade dôvery. Vinicu prirovnáva k izraelskému národu a vinohradníkov k vodcom vyvoleného národa. Im bolo zverené Božie kráľovstvo a celé Abrahámovo potomstvo, ale oni spreneverili toto dedičstvo. A tak počujú z Ježišových úst: „Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ (Mt 21,43).

Na začiatku Matúšovho evanjelia sa zdá, že Dobrá zvesť je adresovaná iba izraelskému národu. Už v dobe Starého zákona bolo poslaním vyvoleného ľudu ohlasovanie a prinášanie spásy všetkým ostatným národom. Ale Izrael nebol verný tomuto poslaniu. Ježiš, sprostredkovateľ Nového zákona, zhromaždí okolo seba dvanásť apoštolov, symbol „nového“ Izraela, povolaného k tomu, aby prinášal úrodu ovocia večného života a aby ohlasoval spásu všetkým ostatným národom.

Týmto novým Izraelom je Cirkev, všetci pokrstení. V osobe Ježiša a v jeho učení sme dostali ten najvzácnejší dar a musíme sa snažiť, aby prinášal ovocie. Nemôžeme sa obmedziť na individualistické a krátkozraké prežívanie našej viery, ale musíme ju odovzdávať ďalej a ponúkať ju každému v našom okolí. Preto prvým ovocím má byť prežívanie našej viery láskavými vzťahmi v rámci vlastnej rodiny, čiže kresťanského spoločenstva.

Naše spoločenstvo je však otvoreným kresťanským spoločenstvom, preto je v podstate misijné. A tak druhým ovocím daru, ktorý sme ako kresťania dostali, je misijné poslanie. Moc a krása Zmŕtvychvstalého, ktorý je „uprostred nás“, robí naše spoločenstvo príťažlivým vo všetkých jeho prejavoch a skutkoch a každý jeho člen má schopnosť privádzať mužov a ženy k novému životu Zmŕtvychvstalého. A napokon tretím ovocím je to, že žijeme s presvedčením a v istote, že v evanjeliu môžeme nájsť riešenie všetkých našich problémov. Žime preto vo svätej bázni pred Bohom, aby nám Božie kráľovstvo nebolo vzaté a dané iným.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Boh nepotrebuje našu drinu, ale poslušnosť.“ (sv. Ján Chryzostom)

„Príbehy prorokov, ich utrpenie, svedčí o tom, že so sluhami sa hrubo zaobchádza. A aj keď „syna“ postihne ten istý osud, „majiteľ“ sa nevzdá svojej vinice: prenajme ju iným. Nie je to, čo sa hovorí v podobenstve v skutočnosti opisom nášho súčasného sveta?“ (Benedikt XVI.)

„Cirkev je Božia roľa alebo Božie pole. Na tomto poli rastie prastará oliva, ktorej svätým koreňom boli patriarchovia a v ktorej došlo a dôjde k zmiereniu židov a pohanov. Cirkev vysadil nebeský hospodár ako šľachetnú vinicu. Pravý vinič je Kristus: on dáva život a úrodnosť ratolestiam, čiže nám, ktorí prostredníctvom Cirkvi ostávame v ňom a bez neho nemôžeme nič urobiť.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 755)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Zamyslenie si môžete vypočuť i vo vysielaní Radia Mária

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie