Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 16. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12,38-42)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám hovorí o tom, ako niektorí zákonníci a farizeji chcú, aby Ježiš urobil zázrak a tak dokázal svoj božský pôvod. On už však predtým urobil veľa znamení a zázrakov, viac než dosť, aby dokázal nielen svoj pôvod od Boha, ale aj to, že on sám je Boh. Im to však nestačilo: nech by urobil čokoľvek, neuverili by mu. Ich problém nie je v tom, že nemajú dôkazy, ale že ich zatvrdnuté srdce nechce uveriť v Ježiša. 

Ježiš im však ponúka znamenie zo Starého zákona. Prorockým spôsobom oznamuje svoju smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie: “Ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme“ (Mt 12, 40) a vstane plný života.

A pripomína im Ninivčanov, ktorí vzali vážne slová proroka Jonáša, uverili im a kajali sa. Pokorili sa, obnovili svoje priateľstvo s Bohom a mohli žiť. Ježiš však nielen ohlasuje slovo, ale koná aj znamenia, zázraky – a predsa mu neveria. 

My sme uverili v Krista. V krste sme boli spolu s ním pochovaní a vzkriesení k novému životu. Aj s nami sa udial „zázrak“, prešli sme zo smrti do života, z hriechu do milosti, z otrokov sa stali Božie deti.  To je veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista. Nik nevidel, ako Ježiš vstal z hrobu. Ani my sme očami „nevideli“ ako sme v krste povstali z hriechu k životu Božej milosti a lásky. Veríme však v túto pravdu. Nech nám preto stačí ako dôkaz viery Kristovo veľkonočné tajomstvo, ktoré sa hlboko dotýka všetkých ľudí a celého stvorenia, lebo je dôvodom všetkých “zázrakov Božej milosti”. Aké sú to zázraky? Ak sa pýtame, prečo sa mnohí dospelí obracajú v dnešnej dobe na vieru a prijímajú krst počas Vigílie Veľkej noci, tak odpoveď nájdeme v Ježišovom veľkonočnom tajomstve, v jeho kríži a zmŕtvychvstaní. Z tohto zázraku vykúpenia prúdi do sveta milosť obrátenia.

Aplikácia:

V Písme čítame: Spravodlivý bude žiť z viery (Rim 1,17). Pomodlím sa za rozmnoženie daru viery. 

Je môj život svedectvom o tom, že som uveril v Krista a že mu patrím? Darí sa mi v tom?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie