Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 2. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 36 – 38)

Podcast:

Zamyslenie:

Aké je v dnešnej dobe správanie kresťana k svojim bratom a sestrám? Je prejavom rovnakého súcitu a láskavosti, akej sa mu preukazuje od nebeský Otca: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“? (Lk 6, 36). Ježiš povedal: “Neprišiel som svet súdiť, ale svet spasiť.“ (Jn 12, 47). Ježiš dokonca nesúdi ani svojich vlastných vrahov. Namiesto toho na nich myslel v dobrom a odpúšťajúc im modlil sa za nich: „Otče, odpusť im; lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34). A teda aj my, jeho učeníci, sme pozvaní, aby sme boli ako náš Pán.

Ježiš v Matúšovom evanjeliu hovorí: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?” (Mt 7, 1.3). Tým brvnom v našom srdci je „neláska“, „pýcha“ či „nenávisť“. Bránia nám vidieť zlyhanie či chybu nášho brata v tej správnej perspektíve. Náš stav je omnoho vážnejší ako bratova jeho vlastná chyba, ktorá sa prirovnáva iba k smietku, a preto je najprv potrebné zbaviť sa našich vlastných veľkých bŕvn. Jedine s láskou môžeme správne napraviť toho druhého „Láska všetko znáša“ (1Kor 13, 7).

Keď Ježiš hovorí: „Nesúďte“, nezakazuje nám tým uplatniť schopnosť rozlišovať, ani sa od nás nežiada, aby sme schvaľovali všetko, čo náš brat robí. To, čo nám zakazuje, je pripisovať osobe zlý úmysel, ktorým konala tak ako konala. Iba Boh vie, čo je v srdci človeka; „Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16,7). A čo viac, súdiť je výsostne Božia výsada, ktorej sa neprávom zmocňujeme, keď súdime, svojho brata. V kresťanstve je dôležitá láska: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.” (Jn 13, 34). Táto láska sa vlieva do našich sŕdc skrze Ducha Svätého (porov. Rim 5, 5). V eucharistii nám Kristus dáva svoje srdce ako dar a tak potom my môžeme milovať každého Jeho srdcom a byť milosrdní tak, ako je milosrdný nebeský Otec.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie