Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ (Jn 14,21-26´)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš pokračuje vo svojom rozlúčkovom posolstve učeníkom pri Poslednej večeri. Tí, ktorí ho skutočne milujú, sú tí, ktorí uskutočňujú jeho evanjelium; učenie, ktoré im dal. Samotné slová nestačia. Ježiš hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ Tam, kde je skutočná láska zo strany učeníka, Ježiš túto lásku opätuje a zjaví sa svojmu učeníkovi. Urobí to tak, že príde so svojím Otcom, aby v tomto človeku prebýval.

Ježiš nám takto zjavuje svoju nesmiernu túžbu, prebývať v nás a dať nám účasť na božom živote. On nás tak veľmi miluje, že hoci nás nepotrebuje, nechce byť bez nás. Zjednotení s ním žijeme v prúde božského života. Najsvätejšia Trojica prebýva milosťou v našej duši. Preto môžeme a máme aj napriek svojej slabosti udržiavať nepretržitý rozhovor s Pánom. Toto nám pomáha jednak zotrvávať v Božej prítomnosti ako i nemrhať časom na veci a skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s láskou a Božou vôľou. Takto sa budeme môcť vždy a všade tešiť z Ježišovho priateľstva: či už na ulici, uprostred každodenných povinností alebo v rámci rodinného života.

Po Ježišovom  návrate k Otcovi je úlohou Ducha pomáhať učeníkom, aby mali na pamäti všetko, čo im Ježiš povedal. On je vnútorný Boží hlas, ktorý tých, čo ho počúvajú, privádza do plnosti pravdy. Duch pomáha aj pochopiť plný význam Krista pre život človeka a pre svet. Duch dosvedčuje, že Kristus je naplnením Písma, a takto pomáha učeníkom hlbšie pochopiť význam Ježišovho života, jeho skutkov, a jeho “znamení”. Pánov Duch vzbudzuje aj v našom srdci iniciatívy, ktoré nás usmerňujú na Krista a dávajú mu v našom srdci prvé miesto.

Aplikácia:

  • Uvedomujem si, že keď žijem v láske, prebýva vo mne Najsvätejšia Trojica?
  • Pomodlím sa niektorý z hymnov k Duchu Svätému, aby ma hlbšie uvádzal do tajomstva Krista a jeho evanjelia. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie