Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA

Evanjelium:

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?,“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 13-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť svätého Petra a Pavla, ktorí boli základom pre prvotnú Cirkev, a teda aj pre našu kresťanskú vieru. Apoštoli Pána, svedkovia prvej hodiny, prežili tie prvé chvíle rozmachu Cirkvi a svojou krvou spečatili vernosť Ježišovi. Kiež by sme aj my, kresťania 21. storočia, vedeli byť spoľahlivými svedkami Božej lásky uprostred ľudí, ako boli títo dvaja apoštoli spolu s mnohými ďalšími našimi spoluobčanmi.

V jednom zo svojich prvých príhovorov ku kardinálom pápež František povedal, že musíme „kráčať, budovať a vyznávať.“ To znamená, že musíme kráčať vpred na našej ceste života, budovať našu Cirkev a vydávať svedectvo o Pánovi.

Pápež však varoval: „Môžeme kráčať, koľko chceme, môžeme budovať veľa vecí, ale ak nevyznávame Ježiša Krista, veci sa pokazia. Môžeme sa stať charitatívnou mimovládnou organizáciou, ale nie Cirkvou, Pánovou nevestou.“

V dnešnom evanjeliu sme počuli ústrednú skutočnosť pre život Petra a Cirkvi. Ježiš žiada od tohto galilejského rybára úkon viery v jeho božské postavenie a Peter neváha povedať: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ (Mt 16, 16). Ježiš hneď ustanovuje primát tým, že Petrovi povie, že on bude pevnou skalou, na ktorej sa bude budovať Cirkev, a to po všetky veky (porov. Mt 16, 18), a tým, že mu dá moc kľúčov kráľovstva, najvyššiu autoritu.

Hoci Petrovi a jeho nástupcom pomáha sila Ducha Svätého, stále potrebujú naše modlitby, pretože ich poslanie má veľký význam pre život Cirkvi: musia byť pevným základom pre všetkých kresťanov v priebehu vekov; preto sa aj my musíme každý deň modliť za Svätého Otca, za jeho osobu a za jeho úmysly.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • „Keďže nesmieme odporovať vôli Pána, ktorý rozhoduje, odpovedal som poslušnosťou na to, čo zo mňa chcela urobiť milosrdná ruka Majstra.“ (sv. Gregor Veľký)
  • „Ty, pocítil si niekedy na sebe pohľad večnej lásky, pohľad, ktorý sa pozerá ponad tvoje hriechy, obmedzenia a zlyhania a naďalej v teba verí a s nádejou hľadí na tvoj život?“ (František)
  • „(…) a v synagógach hneď [Pavol] ohlasoval Ježiša a hovoril: „On je Boží Syn.“ (Sk 9, 20) Toto uznanie Kristovho božského synovstva bude od začiatku stredobodom apoštolskej viery, ktorú ako prvý vyznáva Peter ako základ Cirkvi.“ (Sk 9, 20) (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 442)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie