Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 17. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi. (Mt 14,1-12)

Zamyslenie:

Dnešná liturgia nás nabáda, aby sme uvažovali o nespravodlivosti: sťatí sv. Jána Krstiteľa; a súčasne aby sme si s pomocou Božieho slova uvedomili potrebu jasného a pevného svedectva o našej viere, ktoré je potrebné k tomu, aby sme svetu ponúkli nádej.

Zamyslime sa nad osobnosťou Herodesa. Aj keď je Herodes negatívnou postavou, pomôže nám zvýrazniť niektoré detaily dôležité pre naše svedectvo o viere, ktoré máme vydávať pred svetom. Evanjelista uvádza, že „Herodes počul o Ježišovi“ (Mt 14,1) a hovoril, že „v ňom pôsobí zázračná moc“ (Mt 14,2). Toto jeho tvrdenie poukazuje na zjavne správny, ale nie veľmi úprimný postoj. S takou istou skutočnosťou sa stretávame aj v súčasnosti u mnohých ľudí, a možno ju badáme aj u seba samých. Je mnoho ľudí, ktorí počuli o Ježišovi, ale kým je On skutočne? Aké osobné závery z toho vyvodzujeme pre náš vzťah s ním? Je dôležité, aby sme na túto otázku dali správnu odpoveď. Všimnime si, že Herodesovou odpoveďou je iba neurčitá informácia: „„To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych“ (Mt 14,2). To, čo nám tu chýba, je jasná Petrova odpoveď na Ježišovu otázku za koho ho pokladajú apoštoli: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Toto Petrovo tvrdenie nenecháva žiadne miesto pre strach alebo ľahostajnosť, ale otvára priestor pre svedectvo založené na evanjeliu nádeje. Sv. Ján Pavol II. ho takto definuje v jeho apoštolskej exhortácii Cirkev v Európe: „Preto v jednote s celou Cirkvou pozývam mojich bratov a sestry vo viere, aby boli neustále otvorení v dôvere Kristovi a dali sa ním obnoviť, ohlasujúc všetkým ľuďom dobrej vôle v sile pokoja a lásky, že ktokoľvek stretne Pána, spozná Pravdu, objaví Život a nájde Cestu vedúcu k nemu.“

Nech v dnešnú sobotu Božia Matka, Matka nádeje, nám pomôže skutočne objaviť Ježiša a vydávať svedectvo o ňom našim bratom a sestrám.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Sv. Ján Krstiteľ obetoval svoj život pre Krista, hoci sa od neho nežiadalo, aby zaprel Ježiša Krista; bolo mu iba rozkázané, aby mlčal o pravde.“ (sv. Béda Ctihodný)
  • „Sv. Ján Krstiteľ pripomína aj nám, kresťanom tejto doby, že keď ide o lásku ku Kristovi, k jeho slovám a k Pravde, nemôžeme sa znižovať ku kompromisom. Pravda je Pravdou, v nej nie sú kompromisy.“ (Benedikt XVI.)
  • „Povinnosť kresťanov zúčastňovať sa na živote Cirkvi ich pobáda, aby konali ako svedkovia evanjelia a záväzkov, ktoré z toho vyplývajú. Toto svedectvo spočíva v odovzdávaní viery slovami a skutkami. Svedectvo je úkon spravodlivosti, ktorý potvrdzuje pravdu alebo ju dáva poznať.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 2472)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie