Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Boh premieňa zlomyseľný výrok na dielo spásonosnej lásky

Evanjelium:

„Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ Jn 11,45-56

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, na ceste do Jeruzalema, si Ježiš uvedomuje, že je prenasledovaný a odsudzovaný. Pretože tak, ako veľké a nové bolo jeho zjavenie – ohlasovanie Božieho kráľovstva – tak veľký bol i odpor a rozdelenie, ktoré jeho slová priniesli medzi jeho poslucháčov.

Negatívne Kajfášove slová: „Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Ježišovo pozitívum je v dare vykúpenia, ktoré pre nás vykonal. Ježiš, jednorodený Boží Syn, zomiera na kríži z lásky k nám všetkým! Zomiera, aby uskutočnil Otcov plán, teda aby zhromaždil roztratené Božie deti. (porov. Jn 11, 52)

A to je zázrak a tvorivosť nášho Boha! Kajfáš svojím výrokom „je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek“ vo svojej nenávisti nerobí nič iné, len sa snaží odstrániť toho, ktorý skutočne koná pre ľud. A vidíme to i pri týchto slovách, lebo Ježiš, Otcom poslaný, robí niečo úžasné – premieňa tento zlomyseľný výrok na dielo spásonosnej lásky, pretože pre Boha Otca je každý človek hodný všetkej krvi, ktorú Ježiš Kristus prelial!

O týždeň budeme spievať – v slávnostnej vigílii – Veľkonočný chválospev. Touto nádhernou modlitbou Cirkev oslavuje prvotný hriech. A nerobí to preto, že by Cirkev ignorovala jeho závažnosť, ale preto, že Boh – vo svojej nekonečnej dobrote – vykonal niektoré skutky ako odpoveď na hriech človeka. To znamená, že tvárou v tvár „prvotnému znechuteniu“ odpovedal vtelením, svojím osobným obetovaním a ustanovením Eucharistie. Preto sa budúcu sobotu bude v našej liturgii spievať: „Ó, šťastná vina…“

Kiež by naše slová a skutky už neboli prekážkou evanjelizácie, veď aj nás Kristus požiadal, aby sme zhromaždili rozptýlené Božie deti: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie