Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA SOBOTU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ (Jn 11, 45-56)

Zamyslenie:

Dnes počúvame o tom, ako si Ježiš uvedomuje, že je prenasledovaný
a že ho chcú zabiť. Ukazuje sa, že čím viac sa šíri jeho zvesť
o Božom kráľovstve, tým viac narastá rozdelenie medzi jeho poslucháčmi,
ako aj odpor voči nemu samému.

Výrok veľkňaza Kajfáša: „Je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ“ (Jn 11,50), sa naplní, avšak v inom zmysle, ako bol vyslovený. Ježiš, jednorodený Boží Syn, zomiera na kríži z lásky ku nám všetkým! Zomiera, aby nezahynul nik, kto v neho uverí. Zomiera, aby uskutočnil Otcov plán: „zhromaždiť vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11,52),

Tu môžeme len obdivovať úžasnú dôvtipnosť a tvorivosť nášho Boha!
Kajfáš svojimi slovami o tom, že bude lepšie, ak zomrie jeden človek,
a svojou nenávisťou, chce odstrániť Ježiša, ktorého považuje za
nebezpečného idealistu. No Boh Otec, tým, že nám vo svojej láske dáva svojho Syna,
robí niečo úžasné: transformuje túto zlomyseľnú vetu Kajfáša na dielo
vykupiteľskej lásky. V očiach Nebeského Otca má totižto každý človek takú veľkú
cenu, že mu to stojí za to, aby Ježiš za neho vylial všetku svoju drahocennú
krv.

Už o týždeň budeme spievať na začiatku slávenia Vigílie Pánovho
Zmŕtvychvstania veľkonočný chválospev „Exultet“. V tejto nádhernej
modlitbe Cirkev chváli prvotný hriech. Nerobí to však preto, aby ignorovala jeho
nesmiernu závažnosť, ale preto, že Boh – vo svojom nekonečnom milosrdenstve
–  urobil veľké činy, ktoré boli jeho
odpoveďou práve na hriech človeka. To znamená, že Boh na ohavnosť ľudského
hriechu, odpovedal poslaním vlastného Syna, ktorý sa nás obetoval na kríži
a zanechal nám aj pamiatku tejto obety v ustanovení Eucharistie.
Preto budúcu sobotu budeme počuť vo veľkonočnom chválospeve slová: „Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota,
Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska! Aby si vykúpil otroka, vydal si na
smrť vlastného Syna! Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť
Kristova!
Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.“

Aj nás Kristus žiada, aby sme zhromaždili vedno rozptýlené Božie deti: Robí to slovami: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). Prosme preto, aby naše myšlienky, postoje, slová a činy slúžili napĺňaniu tohto misijného príkazu Krista.

Aplikácia:

  • „Získavať ľudí pre Krista“ – čo znamená pre mňa táto výzva?
  • Dnes sa môžem pomodliť za všetkých, ktorí ešte ku Kristovi nenašli cestu.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie