Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU,
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ZAMYSLENIE NA SOBOTU,<br>SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Evanjelium:

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev dnes s vďačnosťou uvažuje o materstve Panny Márie ako o vzore materstva nás všetkých. Lukáš ponúka “stretnutie” pastierov a dieťaťa, ktoré je s Máriou -svojou matkou- a s Jozefom. Jozefova diskrétna prítomnosť odráža jeho dôležité poslanie strážcu veľkého tajomstva Božieho Syna. Všetci spolu, pastieri, Mária a Jozef, a “dieťa uložené v jasliach” (Lk 2, 16) tvoria krásny obraz Cirkvi v adorácii.

“Jasle”: miesto, kde je umiestnený malý Ježiško ako skrytý odkaz na Eucharistiu. Bola to Mária, ktorá ho tam položila! Lukáš hovorí o “stretnutí”, o stretnutí pastierov s Ježišom. Viera sa nezhmotní bez osobnej skúsenosti stretnutia s Pánom. Až toto stretnutie, ktoré so sebou prinieslo “videnie” a istým spôsobom aj “dotyk”, umožňuje pastierom stať sa svedkami Dobrej zvesti, skutočnými evanjelistami, ktorí môžu rozprávať o tom, čo im bolo povedané o dieťati. (porov. Lk 2, 17) Tu je pre nás naznačené prvé ovocie “stretnutia”: “A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali” (Lk 2, 18). Sme pozvaní prosiť o milosť, aby sme dokázali vzbudiť toto očarenie, tento obdiv u tých, s ktorými hovoríme o evanjeliu.

Je tu ešte druhé ovocie tohto stretnutia: “Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli.” (Lk 2, 20). Adorácia Dieťaťa napĺňa ich srdcia nadšením pre odovzdávanie toho, čo videli a cítili, a odovzdávanie toho, čo videli, ich vedie k modlitbe a vďakyvzdávaniu, k oslave Pána.

Mária je príkladom kontemplácie – “zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.” (Lk 2, 19) – nám dáva Ježiša, ktorého meno znamená “Boh zachraňuje”. Jeho meno je aj naším Pokojom. Prijmime jeho sväté a sladké meno do svojich sŕdc a majme ho často na perách!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie