Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SPOMIENKU SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO

Evanjelium:
Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa
pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto
ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“
(Jn 10, 11-16)

Podcast:

Zamyslenie:
Cirkev dnes oslavuje svätosť veľkého pastiera duší: Karola Boromejského, ktorý bol biskupom milánskej
diecézy. Všetci musíme ďakovať dobrému Pánovi, pretože nám nikdy neprestal poskytovať dobrých
pastierov. Práve v dobe svätého Karola potrebovala Cirkev hlbokú reformu, najmä v duchovenstve. Dnešný svätec sa plne angažoval na Tridentskom koncile a pri uplatňovaní jeho dekrétov, najmä vo vlastnej diecéze.
Dnešný úryvok z evanjelia poukazuje na dve vlastnosti „dobrého pastiera“. Prvou je, že „dobrý pastier
položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11), ovce sú dôvodom jeho života a jeho činnosti. A druhou vlastnosťou je poznanie svojich oviec (porov. Jn 10,14).
Svätý Karol Boromejský bol potomkom veľmi bohatej rodiny. No, vzdal sa všetkého, aby sa na 100 %
venoval službe Cirkvi. Odolal rôznym nástrahám – poctám, prepychu, luxusu… – tak rozšírenými medzi
duchovnými, biskupmi a kardinálmi tých čias. Na jeho štíte bolo len jedno slovo: „Humilitas“ (pokora).
Svätý Karol nebral pastoračnú úlohu ako zamestnanie: pozornosť dušiam a modlitba boli jeho životom.
Preto cestoval a obchádzal územia svojej obrovskej diecézy (do ktorej patrili aj Benátky, Švajčiarsko…), aby
sa stretol so svojím ľudom a venoval sa mu. A ak v niektorých prípadoch využil možné vplyvy vyplývajúce
z jeho rodinného pôvodu, urobil to v prospech tých najviac znevýhodnených.

Aplikácia:

  • Aj ja aj ty patríme do Božieho stáda a preto sme pozvaní všímať si bratov a sestry. Aj keď nie sme pastiermi, máme byť pozorní zvlášť voči svojim najbližším.
  • Nie kariéra ale misia. Ježiš a dnešný svätec, Karol Boromejský, nás svojím príkladom pozývajú natoľko si zamilovať misiu, ktorú nám dal Otec, aby bola našim životom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie