Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 1. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. (Mk 1, 29-39)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa nám jasne ukazuje, ako si Ježiš rozdelil pracovný čas. Na jednej strane sa modlil, na druhej strane zasvätil čas svojmu poslaniu modliť sa slovami a skutkami. Kontemplácia a čin. Modlitba a práca. Byť s Bohom a zároveň medzi ľuďmi.

Skutočne vidíme Ježiša, ktorý je telom i dušou oddaný svojej úlohe Mesiáša a Spasiteľa: Petra a mnohých ďalších; utešuje smutných, vyháňa démonov a káže. Ľudia mu prinášajú chorých a tých, čo majú zlých duchov. A všetci chcú počuť Jeho slová. Jeho učeníci mu to hovoria: “Všetci ťa hľadajú” (Mk 1, 37).

Častokrát si udržiaval vyčerpávajúci program, ktorý mu nedával ani čas na vydýchnutie. ale zároveň si Ježiš musel hľadať aj nejaké osamelé miesto, kde by sa mohol modliť: “Vstal veľmi skoro pred svitaním, odišiel a odišiel na opustené miesto, kde sa modlil” (Mk 1, 35). Aj v iných evanjeliách môžeme nájsť Ježiša, ktorý sa venuje modlitbe v rôznych hodinách a dokonca aj v noci. Vedel si rozdeliť čas tak, aby jeho pracovné dni mali správnu rovnováhu medzi prácou a modlitbou.

Často hovoríme: “Nemám čas!” Sme takí zaneprázdnení domácimi úlohami, profesionálnou činnosťou, nespočetnými úlohami v našom programe… A tak sa dosť často domnievame, že by sme mali byť od každodenných modlitieb oslobodení. Robíme veľa dôležitých vecí, ale často riskujeme, že zabudneme na tú absolútne nevyhnutnú: na modlitbu. Musíme si vytvoriť rovnováhu, aby sme dokázali robiť to prvé bez toho, aby sme zanedbávali to druhé.

Svätý František to vyjadruje takto: “Musíme verne a oddane pracovať bez toho, aby sme vyhasli ducha svätej modlitby a oddanosti, ktorým sa musia podriadiť všetky svetské veci.”

Možno by sme si mali trochu lepšie zorganizovať, disciplinovať sa tým, že si “udomácnime” svoj čas. Iste, to, čo je dôležité, treba urobiť. Avšak to, čo je nevyhnutné, je absolútnou nevyhnutnosťou.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

“Dbajte teda na to, aby ste sa často schádzali, vzdávali Bohu vďaky a vzdávali mu chválu. Lebo keď sa často schádzate na tom istom mieste, satanove sily sú zničené a zničenie, o ktoré sa usiluje, je zabránené jednotou vašej viery.” (Svätý Ignác Antiochijský)

“Krásnej láske” sa učíme predovšetkým modlitbou. Modlitba prináša vždy istý druh ústrania s Kristom v Bohu. Duch Svätý pôsobí len v takomto ‘ústraní’.” (Svätý Ján Pavol II.)

“Človek sa nepúšťa do kontemplatívnej modlitby len vtedy, keď má čas: človek si nájde čas pre Pána s pevným odhodlaním nevzdávať sa, bez ohľadu na to, aké skúšky a vyprahnutosť ho môžu stretnúť.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2710)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie