ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.‘ On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.‘ Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.‘ Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.‘ Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!‘ Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘“ Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

Lk 19,11-28

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nachádzame podobenstvo o mínach, čiže o peniazoch, ktoré istý človek zveril svojim služobníkom pred odchodom do ďalekej krajiny. Všimnime si však najskôr poznámku, ktorá nám ponúka pozadie k tomuto podobenstvu. Ježiš „bol blízko Jeruzalema“,  a vedel, že ho tam čaká kríž, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Jeho učeníci si však mysleli, že sa tam „zjaví Božie kráľovstvo“ (Lk 19,11). Na pozadí tejto iluzórnej predstavy Ježiš rozpráva toto podobenstvo, v ktorom naznačuje jednak nenávisť, s ktorou sa tam stretne, a zároveň zjavuje aj Boží plán s ľudstvom.  

Pán nás pozýva, aby sme rozvíjali dary a schopnosti, ktoré dal každému z nás. Sú síce „našimi“, ale nie v tom zmysle, aby sme s nimi robili, čo chceme. Dostali sme ich, alebo lepšie vyjadrené, Pán nám ich požičal v dôvere, že ich rozvinieme a vrátime aj s úrokmi. Tých, čo priniesli zisk z mín, menší či väčší, Pán pochválil a odmenil. Ten však, čo uložil peniaze do šatky a nezveľadil ich, bol potrestaný.

Aj my kresťania čakáme na návrat nášho Pána Ježiša. Ak chceme, aby naše stretnutie bolo priateľské, musíme splniť dve nasledujúce podmienky. Prvou z nich je, aby sme sa vyhli akejkoľvek nezdravej zvedavosti týkajúcej sa presného dátumu a času slávneho a víťazného príchodu nášho Pána. Ako sám hovorí v evanjeliách, príde v čase, keď to najmenej čakáme. Prestaňte sa preto nad tým trápiť. Čakajme v nádeji, ale nie v nedočkavej zvedavosti. Druhou podmienkou je, aby sme nestrácali a nemárnili čas. Čas života, ktorý nám Pán dáva, je tak isto „mínou“ ktorú máme zveľadiť, čiže naplniť čímsi hodnotným. Čakanie na toto stretnutie s Pánom má byť ako radostné finále nášho života. Preto život máme brať vážne. Naša radosť pri tomto konečnom stretnutí bude závisieť od toho, ako sme využili čas – koľko z neho sme darovali Bohu a blížnemu.

Aplikácia:

  • Uvedomujem si, že všetko, čo mám, som dostal od Pána len ako „požičané“, ktoré budem musieť vrátiť?
  • Ako je to s časom, ktorý venujem sebe a časom, ktorý venujem Bohu a blížnemu? 

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie