Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Židom, ktorí mu uverili: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš: ‚Budete slobodní?!‘“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo; a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u Otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.“ Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo som počul od Boha. To Abrahám nerobil. Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme len jedného otca, Boha.“ Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal“ (Jn 8:31-42).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Pán adresuje Židom tvrdé slová. A to nie hocijakým, ale „tým Židom, ktorí v neho uverili” (Jn 8,31). Tento Ježišov dialóg bezpochyby odráža ťažkosti, ktoré spôsobovali židokresťania v počiatkoch Cirkvi. Keďže podľa príbuzenského vzťahu boli Žida potomkami Abraháma, považovali sa za lepších nielen od pohanov, ktorí neuverili, ale aj od všetkých nežidovských učeníkov tej istej viery. Hovoria: „Sme Abrahámovo potomstvo“ (Jn 8,33); „Naším otcom je Abrahám“ (v. 39); „Máme len jedného otca, Boha“ (v. 41). Napriek tomu, že boli Ježišovými učeníkmi, zdá sa, že Ježiš pre nich neznamená nič, čo by im mohlo ešte pridať k ich vznešenému pôvodu. Práve tu však urobili veľkú chybu. Skutoční Boží synovia nie sú tí podľa fyzického pôvodu, ale dedičmi prisľúbení sú tí, ktorí veria (porov. Rim 9,6 – 8). Bez viery v Ježiša nie je možné, aby niekto dosiahol Abrahámovo prisľúbenie. Keďže je to tak, medzi učeníkmi „niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo všetci sú jedno v Kristovi Ježišovi“ (porov. Gal 3,27 – 28). Aj my môžeme byť v pokušení nechať sa zviesť duchovnou pýchou. Nie je pritom potrebné, aby sme hovorili o našom vzťahu k iným náboženstvám, ale zamyslime sa len nad vlastnou Cirkvou. Ako často sa niektorí z nás považujú za lepších katolíkov ako sú druhí len preto, že sú súčasťou toho či onoho hnutia, že dodržiavajú takú či onakú disciplínu, modlia sa rôzne modlitby či pobožnosti? Niektorí sa môžu povyšovať, pretože sú bohatí, iní preto, že viac študovali. Niektorí preto, že zastávajú významné funkcie, iní preto, že pochádzajú zo zámožných rodín. Preto zostávajme v pravde a službe druhým, čo prináša pravú slobodu a vnútornú premenu. Aby sme tak mohli rásť v spravodlivosti a svätosti. „Chcel by som, aby každý z nás pocítil tú radosť z toho, že je kresťanom… Boh vedie svoju Cirkev, je jej oporou, a to najmä v ťažkých časoch“(Benedikt XVI.).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Poznanie pravdy prináša slobodu v podobe vnútornej premeny. Táto premena je preto duchovným procesom, v ktorom človek rastie v spravodlivosti a svätosti (Sv. Ján Pavol II.).
  • Čím viac človek robí dobro, tým slobodnejším sa stáva. Neexistuje skutočná sloboda bez služby dobru a spravodlivosti (Katechizmus Katolíckej Cirkvi).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie