Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 5-13

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium je katechézou samotného Ježiša o modlitbe. Slávnostne vyhlasuje, že Otec ho vždy počuje: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11,9).

Niekedy si môžeme myslieť a namietať, že realita je iná, že nie je to vždy tak, že to takýmto spôsobom „nefunguje“. Je to preto, že sa musíme chcieť modliť s prístupom adekvátnym k modlitbe!

Prvým predpokladom je odhodlanie
a vytrvalosť. Musíme sa modliť, aby sme sa necítili skľúčene, aj keď si
myslíme, že naša modlitba je okamžite ignorovaná alebo jej nie je venovaná
pozornosť. Toto je postoj muža, ktorý uprostred noci volá na svojho priateľa,
aby mu pomohol. Svojou ráznosťou získa bochníky, ktoré potrebuje. Boh je ako priateľ,
ktorý počúva zvnútra, toho, kto je dostatočne vytrvalý.

Druhou podmienka, ktorej nás dnes Ježiš učí, je dôvera a synovská láska. Božie otcovstvo ide oveľa ďalej ako otcovstvo človeka, ktoré je obmedzené a nedokonalé: „Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11,13).

A treťou podmienkou je, že máme predovšetkým prosiť o dary Ducha Svätého, nielen o materiálne veci. Ježiš nás povzbudzuje, aby sme ho vzývali, a uisťuje nás, že dostaneme: „… omnoho viac, pretože nebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (porov. Lk 11,13). Takáto modlitba je vždy vypočutá. Je to veľmi podobné ako prosiť o milosť modlitby, pretože Duch Svätý je jej zdrojom a pôvodom.

Brat Giles z Assisi, jeden z
bratov a priateľov svätého Františka, zhŕňa myšlienku tohto evanjelia, slovami:
„Modlite sa verne a oddane, pretože milosť, ktorú vám Boh ešte neudelil, vám
môže udeliť v inom čase. Na svoju ruku pokorne položte svoje nasmerovanie na
Boha a Boh do vás umiestni svoju milosť, ako sa mu zachce.“

Aplikácia:

  • Prosím o dary Ducha Svätého?
  • Ako je moja modlitba?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie