Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 6. TÝŽDŇA V CETROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ (Mk 8,27-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pokračujeme v počúvaní Božieho slova ako nám ho podáva sv. Marek. Evanjeliový text má jasný zámer. Je ním zistiť kto je Ježiš z Nazareta. Markovo evanjelium nám predstavuje ako rôzni ľudia reagujú na Ježiša: sú medzi nimi chorí, učeníci, zákonníci a farizeji. A dnes sa nás Ježiš priamo pýta: „A za koho ma pokladáte vy?“

My, kresťania, si musíme uvedomiť aká je naša identita a dokázať našu vieru tým, že náš život je dobrým príkladom pre iných. Táto naša povinnosť je naliehavou úlohou odovzdať jasné a pochopiteľné posolstvo našim bratom a sestrám, aby tak našli v Ježišovi to Slovo Života, ktoré dáva zmysel tomu, čo si myslia, hovoria a konajú. Vydávanie takéhoto svedectva však musí začať tým, že my sami si naplno uvedomujeme naše spoločenstvo s Ježišom. Ján Pavol II. v jeho apoštolskom liste Novo Millennio Ineunte píše: „Ale naše svedectvo by bolo beznádejne nedostačujúce, keby sme my sami najskôr nekontemplovali jeho tvár.“

Sv. Marek nám v dnešnom texte ponúka správny spôsob ako máme kontemplovať Ježiša. Najskôr sa nás Ježiš pýta za koho ho pokladajú ľudia. A my môžeme odpovedať spolu s jeho učeníkmi: za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov, inými slovami ľudia pokladajú Ježiša za dôležitú, dobrú a príťažlivú osobnosť. Určite je to dobrá odpoveď, ale je príliš ďaleko od Ježišovej Pravdy. Potom sa pýta nás: „A za koho ma pokladáte vy?“ Je to otázka o viere, o našom osobnom úsudku. A odpoveď môžeme nájsť iba v skúsenosti stíšenia a modlitby. Je to cesta viery, ktorou išiel Peter a ktorou by sme mali ísť aj my.

Bratia a sestry v Kristovi, poďme prostredníctvom modlitby zakúsiť oslobodzujúcu prítomnosť Božej lásky, ktorá je prítomná v našom živote. On neustále udržuje spoločenstvo s nami cez jasné znamenia jeho prítomnosti, tak ako zjavenie sa dúhy v oblakoch bolo prísľubom pre Noema.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie