Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“ (Lk 11, 14-23)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes sa pri ohlasovaní Božieho slova opäť objavuje postava diabla: „Vyháňal démona“ (Lk 11, 14). Vždy, keď sa v textoch hovorí o diablovi, cítime sa možno trochu nepríjemne. Je však pravda, že zlo existuje a je tak hlboko zakorenené, že ho nemôžeme úplne odstrániť. Pravdou je aj to, že zlo má veľmi široký záber: stále „kope“ a my ho jednoducho nedokážeme zastaviť. Ježiš však prišiel bojovať s týmito zlými silami, bojovať s diablom; on je jediný, kto ho môže vyhnať.

Ježiš bol ohováraný a obviňovaný: diabol je schopný dosiahnuť všetko. Kým ľudia žasli nad tým, čo Ježiš Kristus urobil, „niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa démonov, vyháňa démonov.“ A tak sa stalo, že Ježiš Kristus vyháňa démonov. (Lk 11, 15).

Ježišova odpoveď poukazuje na absurdnosť argumentácie tých, ktorí mu odporovali. Okrem toho táto odpoveď pre nás znamená výzvu k jednote, k sile, ktorú táto jednota znamená. Nejednota je namiesto toho zlým a ničivým kvasom. Jedným zo zlých znakov je práve rozdelenie a spôsobenie toho, že si navzájom nerozumieme. Súčasný svet je, žiaľ, poznačený týmto typom zlého ducha, ktorý nám bráni v porozumení a vo vzájomnom uznaní.

Bude dobré, ak sa zamyslíme nad tým, aká by mala byť naša účasť na úlohe „vyháňať diabla,“ alebo si ho držať od tela. Zamyslime sa: prispievam tým, čo je potrebné, aby náš Pán vyhnal zlo zo mňa? „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky“ (Mt 15, 19). Je veľmi dôležitá odpoveď, ktorú môžeme dať všetci, teda naša potrebná spolupráca na osobnej úrovni.

Dúfajme, že Panna Mária sa prihovorí Ježišovi, svojmu milovanému Synovi, aby vyhnal akýkoľvek druh zla zo sveta (vojny, terorizmus, zlé zaobchádzanie, násilie) a tiež z nášho srdca.

Panna Mária, Matka Cirkvi a Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Nech duše veriacich skúmajú samy seba a posudzujú najvnútornejšie náklonnosti svojho srdca s pravým rozlišovaním, a ak nájdu vo svojom svedomí niečo zasadené z plodov lásky, nemusia pochybovať, že Boh je v nich.“ (Svätý Lev Veľký)

„Buď ste na ceste lásky, alebo ste na ceste pokrytectva. Buď sa necháš milovať Božím milosrdenstvom, alebo si budeš robiť, čo chceš, podľa svojho srdca, ktoré sa na tejto ceste zakaždým stáva tvrdším. Buď si svätý, alebo sa vydáš na druhú cestu. Kto sa „nezhromažďuje“ s Pánom, rozptyľuje sa. On/ona je kaziteľ, ten, kto kazí.“ (pápež František)

„Prst. ‘Božím prstom vyháňa [Ježiš] démonov’ (Lk 11, 20). Ak bol Boží zákon napísaný na kamenných doskách ‘Božím prstom’, potom „list od Krista“, ktorý bol zverený do starostlivosti apoštolov, je napísaný ‘Duchom živého Boha nie na kamenných doskách, ale na doskách ľudských sŕdc’ (…).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 700)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie