Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Zamyslenie na sviatok Narodenia Panny Márie

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1-16. 18-23

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka možnosť zastaviť sa nad Ježišovým rodokmeňom, teda rodostromom Spasiteľ, ktorý prišiel na tento svet a narodil sa z panny menom Mária. Vymenovanie jednotlivých ľudí a  generácií nám ukazuje, ako je Božie dielo pretkané a zasadené do ľudských dejín a ako Boh koná v tajnosti a tichu každého jedného dňa.

Duch Svätý záhadne a pre nás asi nepochopiteľne spôsobil vtelenie Božieho syna v lone panenskej Matky Márie. Ale toto vtelenie predchádzalo dlhé sledovanie ľudských dejín až našlo cestu vedúcu k Panne Márii. „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.“ (Mt 1,23). Na Panne Márii si môžeme všimnúť jej jemné duchovné vnímanie, jej srdce a vôľu, ktoré museli svoju pozornosť upútať na Nebeského Otca. A tým, že si ju Boh vyberá spomedzi všetkých žien na svete, stáva sa matkou toho, ktorý je „Bohom medzi nami a s nami“, toho, ktorý nám prináša nadprirodzené svetlo milosrdenstva a milosť vykúpenia. Všetky tieto spomenuté rozmery nás majú viesť k tomu, aby sme prostredníctvom modlitby kontemplovali, obdivovali a uctievali veľkosť, veľkorysosť a jednoduchosť božského konania.

No zároveň si môžeme všimnúť v dnešnom Božom slove, ako Panna Márii prijíma pozvanie, aby počala a stala sa matkou Božieho Syna, Spasiteľa ľudstva. Majme pritom všetkom pred našimi očami, že toto dievča, táto panna a Ježišova matka,  prijíma pozvanie a úlohu byť aj našou matkou. Špeciálne vyvolenie Márie: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1,42), nás pozýva k tomu, aby sme obdivovali Božiu nežnosť k nám ľudom; pretože Pán nás nevykúpil – takpovediac – „lusknutím prstov“, ale úzkym prepojením s našou rodinou a našou históriou. Kto by si kedy vedel predstaviť, že Boh, ktorý je tak veľký a zároveň tak jednoduchý, sa k nám tak dôverne pripúta?

Aplikácia:

  • Prijímam Pannu Máriu za svoju nebeskú matku?   
  • Ako je to s mojím rodokmeňom? Modlím sa za svojich predkov?   

Modlime sa dnes na sviatok Narodenia
Panny Márie za našich spolubratov, seminaristov Spoločnosti Božieho Slova,
ktorý obnovujú svoje rehoľné zasvätenie:   

Pane Ježišu Kriste, ktorý si sa narodil z Nepoškvrnenej Panny Mrie, položil si život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom. Prosíme ťa za našich spolubratov, seminaristov Spoločnosti Božieho Slova, ktorí dnes obnovujú svoje zasvätenie zložením rehoľných sľubov a pripravujú sa na kňazskú službu. Udeľuj im aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od nich všetky pokušenia a posilňuj ich vo svätosti, aby ochotne a oddane poznávali teba, a tak sa pripravovali na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž im zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sami čoraz viac milovali a zjednocovali sa s tebou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie