Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. APOŠTOLOV FILIPA A JAKUBA

Evanjelium:

Ježiš povedal Tomášovi: “Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.” Filip sa ozval: “Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.” Ježiš mu vravel: “Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!” Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. (Jn 14, 6-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Filipa a Jakuba, apoštolov. Evanjelium sa odvoláva na rozhovory, ktoré Ježiš viedol práve s apoštolmi, aby im dal jasnú predstavu o sebe a svojom poslaní na zemi. Bolo to potrebné, pretože apoštoli boli veľmi silne preniknutí predstavami, ktoré si Židia udržiavali o Mesiášovi: očakávali svetského a politického osloboditeľa, zatiaľ čo Ježišova osoba sa vôbec nezhodovala so žiadnou z týchto predstáv.

Prvé slová, ktoré čítame v dnešnom evanjeliu, sú odpoveďou na otázku apoštola Tomáša. “Ja som cesta, pravda a život. Ak poznáte mňa, poznáte aj môjho Otca.” Táto Tomášova odpoveď dáva priestor Filipovej žiadosti: “Učiteľ, ukáž nám Otca, a to nám bude stačiť.” Ježišova odpoveď je v skutočnosti výčitkou: “Som s tebou už tak dlho a ty ma stále nepoznáš, Filip?”

Apoštoli nedokázali celkom pochopiť jednotu medzi Otcom a Ježišom, nechápali, že Ježiš je Boh a človek v jednej osobe. On sa však neobmedzuje len na dokazovanie svojej rovnosti s Otcom; pripomína im tiež, že majú pokračovať v jeho spásonosnom diele: Sľubuje im, že bude navždy s nimi a že všetko, o čo ho požiadajú v jeho mene, urobí.

Ježišove odpovede apoštolom sú však určené aj nám všetkým. Svätý Josemaria Escrivá pri komentovaní tohto textu hovorí: “Ja som cesta, pravda a život. Týmito nezameniteľnými slovami nám Pán ukázal, ktorá je tá cesta, ktorá vedie k večnému šťastiu… Ukazuje ju všetkým mužom a ženám, ale zvlášť ju zdôrazňuje tým, ktorí sa, ako ty a ja, rozhodli vážne prijať svoje kresťanské povolanie.”

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

 – “Kristus osobne je cesta, preto hovorí: Ja som cesta. Čo má veľmi pravdivé vysvetlenie, pretože skrze neho sa môžeme priblížiť k Otcovi.” (sv. Tomáš Akvinský)

– “Filip nás učí nechať sa dobyť Ježišom, byť s ním a pozývať aj iných, aby sa podieľali na tejto nevyhnutnej spoločnosti; a vidiac, nachádzajúc Boha, nájsť pravý život.” (Benedikt XVI.)

– “Boh ‘chce, aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy’: (1Tim 2, 4), teda Ježiša Krista. Krista treba ohlasovať všetkým národom a jednotlivcom, aby toto zjavenie dosiahlo až na kraj zeme.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 74)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie