Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:
„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7,6.12-14)

Zamyslenie:
Dnes nám Pán dáva tri odporúčania. Prvé z nich: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali…“ vytvára kontrast, v ktorom sa „majetok“ spája s „perlami“ a s tým, čo je „sväté“ a „psy a svine“ s tým, čo je nečisté. Svätý Ján Zlatoústy nás učí, že „Naši nepriatelia sú nám podobní svojou povahou, ale nie vierou.“ Hoci pozemské dobrodenia sú rovnomerne rozdelené medzi hodných i nehodných, nie je to tak, keď ide o „duchovné milosti“, ktoré sú výsadou tých, ktorí sú verní Bohu. Správne rozdelenie duchovných hodnôt súvisí s horlivosťou za posvätné veci.

Druhým odporúčaním je takzvané „zlaté pravidlo“: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“, ktoré zahŕňa všetko, čo odporúčal Zákon a Proroci, ako vetvy jedného stromu: láska k blížnemu predpokladá lásku k Bohu.
Robiť blížnemu to, čo by sme chceli, aby sa robilo nám, predpokladá transparentnosť konania voči druhému, uznanie jeho podobnosti s Bohom, jeho dôstojnosti. Prečo chceme dobro pre seba? Pretože ho uznávame ako prostriedok identity a zjednotenia so Stvoriteľom. Keďže Dobro je pre nás jediným prostriedkom na dosiahnutie plnosti života, jeho absencia je vo vzťahu k blížnym nepredstaviteľná. Tam, kde prevláda faloš a predbieha sa zlo, nie je miesto pre dobro.

Tretie a posledné odporúčanie je „úzka brána“. Pápež Benedikt XVI. sa raz opýtal: „Čo znamená táto “úzka brána”? Prečo sa mnohým nepodarí cez ňu vojsť? Je to cesta vyhradená len pre niekoľkých vyvolených? Nie! Kristovým posolstvom je, že každý môže vstúpiť do života, ale dvere sú rovnako úzke pre všetkých. Nie sme privilegovaní. Priechod do večného života je otvorený pre všetkých, ale je „úzky“, pretože je náročný. Vyžaduje si odhodlanie, sebazaprenie a umŕtvenie vlastného egoizmu.“
Modlime sa k Pánovi, ktorý svojím vlastným životom a zmŕtvychvstaním vydobyl pre nás spásu, aby nás všetkých zhromaždil na hostine večného života.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
• „Keď kňaz obetuje Ježiša na oltári a odnesie ho niekam, všetci ľudia by mali pokľaknúť a odovzdať Pánovi, živému a pravému Bohu, chválu, slávu a oddanosť.“ (sv. František z Assisi)
• „Liturgia je „Božie dielo“. Musíme sa disponovať modlitebným postojom, disciplinovanosťou, pokojom (žiadny zhon!) a úctou: sme pred Bohom!“ (pápež Benedikt XVI.)
• „Kristova cesta „vedie do života“, opačná cesta „vedie do zatratenia“. Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“ (KKC 1696)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie