Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:
„Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“ (Jn 20,11-18)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes môžeme na postave Márie Magdalény uvažovať o dvoch úrovniach prijatia nášho Spasiteľa: prvá – nedokonalá, a druhá – úplná. Podľa prvej sa Mária javí ako najúprimnejšia z Ježišových učeníkov. Nasleduje ho, neporovnateľného Majstra; hrdinsky sa drží Ježiša, ukrižovaného z lásky k nemu; hľadá ho, až po smrti, pochovaného a nezvestného. Aké, plné obdivu a pokory, voči Pánovi sú jej dve zvolania, ktoré nám ako dve jedinečné perly zachoval evanjelista Ján: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ a „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem,.“ Dejiny poznajú len málo takých verných nasledovateľov, ako bola Mária Magdaléna. A Mária Magdaléna, nie len že našla Pána, i keď ani nevedela ako, ale navyše prijala vieru, ktorá bola ešte silnejšia.
Nezriedka sa dnes nájde mnoho kresťanov, ktorí nedokážu jasne vidieť, čo bude po tomto živote, a preto majú pochybnosti o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Patrím medzi nich aj ja? Na druhej strane sú aj takí kresťania, ktorí majú dosť viery na to, aby nasledovali Ježiša súkromne, ale boja sa Ho apoštolsky ohlasovať. Patrím k nim? Ak by to tak bolo, dnes mu len povedz „Rabbuni“, pokľakni k jeho nohám a potom choď k bratom a sestrám a povedz im, že Pán vstal z mŕtvych a „Videla som Pána.“

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Nie je veľká vec veriť, že Kristus zomrel. Tomu veria pohania, Židia a všetci bezbožníci, slovom, všetci veria, že Kristus zomrel. Ale že vstal z mŕtvych, to je viera kresťanov. Veriť, že vstal z mŕtvych, to považujeme za veľmi dôležité.“ (svätý Augustín)

„V Ježišovom zmŕtvychvstaní sa dosahuje nová možnosť ľudskej existencie, ktorá sa týka každého a ktorá otvára budúcnosť, nový druh budúcnosti pre ľudstvo.“ (pápež Benedikt XVI.)

„Zoči-voči týmto svedectvám Kristovo zmŕtvychvstanie nemožno vysvetľovať mimo fyzického poriadku a neuznávať ho za historickú skutočnosť. Z faktov vyplýva, že viera učeníkov bola podrobená radikálnej skúške utrpením Učiteľa a jeho smrťou na kríži, ktorú on vopred oznámil. Otras vyvolaný umučením bol taký veľký, že učeníci (aspoň niektorí z nich) neuverili hneď zvesti o zmŕtvychvstaní. Evanjeliá nám vôbec neukazujú spoločenstvo zachvátené mystickým nadšením, ale predstavujú nám zronených a prestrašených učeníkov. Preto neuverili nábožným ženám vracajúcim sa od hrobu a ich slová sa im zdali „ako blúznenie“ (Lk 24, 11). Keď sa Ježiš večer na Veľkú noc zjavil Jedenástim, „vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného“ (Mk 16, 14).“ (KKC 643)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie