Aktuality

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (31. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (31. DEŇ)

Pozývame Vás modliť sa s nami marcovú pobožnosť k svätému Jozefovi. Dnešná téma: Tesárov syn.

Modlime sa: Prosíme, Pane, nech nám pomáhajú zásluhy ženícha
tvojej najsvätejšej Rodičky, aby nám na jeho orodovanie bolo darované
to, čo naša krehkosť neobsiahne.

ÚVODNÁ MODLITBA

Svätý Jozef, najčistejší snúbenec
Panny Márie, pestún Pána nášho Ježiša Krista a náš láskavý patrón, s
dôverou dieťaťa prichádzame k tebe a vzdávame ti úctu. Žehnaj nášmu
úprimnému úmyslu, ktorým chceme tebe slúžiť, tvoje cnosti nasledovať a
denne ti získavať nových ctiteľov. Dúfame, že budeš láskavo ochraňovať a
po celý život sprevádzať nás i všetkých tých, ktorí s poctou a prosbou k
tebe prichádzajú, že nám i našim blížnym poskytneš pomoc v hodine
smrti. Vypros nám u tvojho chránenca, nášho drahého Spasiteľa, tú
zvláštnu milosť o ktorú ťa tak veľmi prosíme. (Tu každý môže dodať svoju
osobnú prosbu.)
Bože môj, ty si nám dal sv. Jozefa za patróna a
ochrancu. Vzdávame ti za to najúprimnejšie vďaky a dúfame, že pre
zvelebenie jeho mena vyslyšíš naše prosby. Amen.

TRIDSIATY PRVÝ DEŇTesárov syn 

Vari to nie je tesár,
syn Márie…? (Mk 6, 3) 

Ježiš, Boží Syn sa nehanbil
za svoj stav. Nevadilo mu, že tu na zemi bol iba tesárovým synom. Dal všetkým
na vedomie, že jeho skutočným otcom je Boh. Ale keďže Jozef bol snúbencom Panny
Márie, pestúnom Syna Božieho a živiteľom Svätej rodiny, bol i statočným
remeselníkom a milujúcim ochrancom, ktorý chlapca bezpečne previedol úskalím
detských rokov. Niet v tom preňho nič ponižujúceho, že ho menujú tesárovým
synom. Bol spokojný s týmto navonok nízkym postavením, veď to iba rozmnožovalo
jeho slávu. Keby bol synom vysokopostaveného muža alebo chýrneho mudrca, jeho
múdrosti by sa nikto nedivil. Ale to, že nasledoval svojho vychovávateľa v
skromnom remesle, a predsa preukazoval mimoriadnu múdrosť, ktorá k nemu začala
privádzať čoraz väčší počet poslucháčov a učeníkov, to dodalo celému jeho
ďalšiemu životu väčší význam a vyvolalo neskrývaný údiv. Nepohŕdajme preto
nikdy svojím stavom, nevyvyšujme sa nad druhých, ale nebuďme skleslí, keď iní
stoja vyššie. Azda práve toto miesto, ktoré máme, je Bohu najmilšie, je to jeho
vôľa a my sa takto môžeme stať vhodnými nástrojmi na prevedenie jeho vôle.

Svätý Jozef, ty si verne
plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom postavení. Prosíme ťa, pros Za nás, aby
sme si necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa náhľadu Božieho a svoje
povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech
každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať
oveľa ľahšie svoje každodenné problémy. Amen.

Modlitba: Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom postavení. Prosíme ťa, pros za nás, aby sme necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa božieho a svoje povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať oveľa ľahšie svoje každodenné problémy. Amen.

Litánie k sv. Jozefovi (Schválil ich pápež sv. Pius X. roku 1909)

Podcast:

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj
sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden
Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás,

Preslávny potomok Dávidov,

Svetlo patriarchov,

Ženích Božej Rodičky,

Šľachetný strážca Panny,

Pestún Božieho Syna,

Starostlivý ochranca Kristov,

Hlava slávnej Rodiny,

Jozef najspravodlivejší,

Jozef najčistejší,

Jozef najmúdrejší,

Jozef najmocnejší,

Jozef najposlušnejší,

Jozef najvernejší,

Zrkadlo trpezlivosti,

Milovník chudoby,

Príklad robotníkov,

Ozdoba domáceho života,

Ochranca panien,

Opora rodín,

Útecha ubiedených,

Nádej chorých,

Patrón umierajúcich,

Postrach zlých duchov,

Ochranca svätej Cirkvi,

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš
hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ustanovil ho za pána svojho
domu. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa: Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa
za ženícha Preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako
svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen. 

K tebe sa utiekame

K tebe sa utiekame, svätý
Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou
voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou
Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa
Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a
svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty,
starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,
odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám
z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu
Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých
prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou
pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.

Záverečná modlitba
dňa 

Ó, blažený a verný pestún nášho Pána Ježiša Krista a panenský ženích Nepoškvrnenej a najčistejšej Panny Márie, tebe sa odporúčame a teba si volíme za zvláštneho ochrancu a prostredníka u Boha. Teba vzývame, prosiac, aby si nás láskavo prijal do svojej opatery. Vypros nám živú vieru, nezlomnú dôveru a poslušnú lásku k Bohu. Nech dosiahneme na tvoj príhovor trpezlivosť vo všetkých protivenstvách. Vypros nám, prosíme, milosť úprimnej kajúcnosti, svätej spovede a dokonalého polepšenia. Prispej nám na pomoc v každej potrebe, ale nadovšetko v hodine smrti. Potom ráč naše duše zaviesť k Vykupiteľovi. Amen.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA (Na
zakončenie marcovej pobožnosti) 

Všemohúci, večný a láskavý
Bože na nebesiach! Po celý mesiac sme so srdcom plným lásky prichádzali pred
tvoj oltár a prosili ťa o rozličné milosti duše i tela. Prinášali sme ti svoje
každodenné starosti a trápenia, hriechy i zle‘ návyky s prosbou, aby sa naše
úprimné predsavzatia skrze teba a na príhovor svätého Jozefa, nášho orodovníka,
lepšie a ľahšie uskutočnili. Aby sa nám dostalo v hojnej miere splniť v
budúcnosti všetko, čo bude prispievať k tvojej sláve a k spaseniu našej
duše. Vzdávame ti vrúcne vďaky za poskytnutú pomoc na orodovanie svätého
Jozefa. Pre jeho zásluhy ťa prosíme, ráč vyslyšať všetky naše dosiaľ nesplnené
prosby a žiadosti. Prosíme ráč nás posilniť v našich dobrých predsavzatiach,
rozmnož v nás silnú viem, stálu nádej a vrelú lásku k tebe i k našim
blížnym. Daj nám, prosíme, milosť, aby sme horlivo a verne mohli žiť v krásnych
cnostiach svätého Jozefa a takto dosiahli raz večnú slávu. Všetci sme v
tvojich rukách. Ty riadiš naše cesty a usmerňuješ naše osudy. l táto pobožnosť
k nášmu patrónovi, svätému Jozefovi, môže byť poslednou v našom pozemskom
putovaní. Keď však príde tá najvážnejšia chvíľa nášho života, vtedy sa obraciam
k tebe, patrón umierajúcich. Stoj pri svojich deťoch, podaj nám ruku a zaveď‘
nás pred tvár Najvyššieho, ale ešte skôr, ako nadíde tento čas, daj nám
príležitosť a silu očistiť svoje duše od všetkého zlého a môcť vrátiť našim
blížnym všetko dobro a lásku, ktoré im dlhujeme. Nech takto pripravení a
pozbavení všetkých pozemských pút prídeme do večnej blaženosti a do náručia drahého
Spasiteľa Ježiša Krista. Požehnanie Všemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha
Svätého nech zostúpi na nás a zostane s nami navždy. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu
Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky
vekov. Amen.

Predchádzajúce dni:

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (30. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (29. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (28. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (27. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (26. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (25. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (24. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (23. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (22. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (21. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (20. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (19. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (18. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (17. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (16. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (15. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (14. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (13. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (12. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (11. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (10. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (9. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (8. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (7. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (6. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (5. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (4. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (3. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (2. DEŇ)

MARCOVÁ POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI (1.DEŇ)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie