Proste Pána žatvy

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Štvrtý deň

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 13, 44-45

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.


Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval všetkých“ (porov. Sk 10, 38). Už som mal možnosť pripomenúť, že v sile krstu je každý kresťan „Kristoforom“ , teda „tým, kto nosí Krista“ bratom (porov. Katechéza 30. januára 2016). To platí zvlášť pre tých, ktorí sú povolaní k životu osobitného zasvätenia a tiež pre kňazov, ktorí veľkodušne odpovedali „Hľa, tu som, pošli mňa!“. Títo sú pozvaní, aby s novým misionárskym zápalom vyšli z posvätného chrámového opevnenia a umožnili nežnej Božej láske rozliať sa pre dobro ľudí (porov. Homília na svätej omši svätenia krizmy, 24. marca 2016). Takýchto kňazov Cirkev potrebuje: dôveryplných a radostných, pretože objavili skutočný poklad, nedočkavých ísť a radostne ho všetkým zvestovať! (porov. Mt 13, 44).

Otče náš…

Modlitba za povolania

Ježišu Kriste,
Boží Syn, v ktorom prebýva plnosť božstva,
pozývaš všetkých pokrstených, aby zatiahli na hlbinu a kráčali po ceste svätosti.
Vzbuď v srdciach mladých túžbu stať sa v dnešnom svete svedkami sily tvojej lásky.
Naplň ich svojím Duchom sily a rozvážnosti,
aby boli schopní objaviť plnú pravdu o sebe a o svojom povolaní.

Ježišu Kriste,
náš Spasiteľ,
poslaný od Otca, aby sa prejavila jeho milosrdná láska,
daruj svojej Cirkvi mladých ľudí ochotných zatiahnuť na hlbinu,
aby boli svojim bratom svedkami tvojej obnovujúcej a spásnej prítomnosti. Svätá Panna, Matka Spasiteľa,
bezpečná sprievodkyňa na ceste k Bohu a k blížnemu,
ktorá si zachovávala jeho slová vo svojom srdci,
posilňuj svojím materinským príhovorom rodiny a cirkevné spoločenstvá,
aby pomáhali dospievajúcim a mladým ľuďom veľkodušne odpovedať na Pánovo volanie.
Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie