Proste Pána žatvy

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA POVOLANIA / Tretí deň

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša 28,16-20:

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: “Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“


Z posolstva Svätého Otca Františka k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú túžbu priniesť dobrú zvesť bratom, prostredníctvom hlásania evanjelia a charitatívnej služby. Všetci kresťania sú ustanovení byť misionármi evanjelia! Učeník totiž neprijíma dar Božej lásky pre vlastnú útechu; nie je povolaný využívať ho len pre seba alebo v záujme jednej firmy. Bol jednoducho dotknutý a premenený radosťou z poznania, že Boh ho miluje a túto skúsenosť si nemôže viac nechať len pre seba: „Radosť evanjelia, ktorá napĺňa život spoločenstva učeníkov, je misionárska radosť“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 21).
  Misionárske poslanie teda nie je niečím, čo je ku kresťanskému životu akosi pridané, ako nejaký ornament, ale naopak, nachádza sa v samom srdci viery: dôsledkom nášho vzťahu s Pánom je to, že sme poslaní do sveta ako proroci jeho slova a svedkovia jeho lásky. Ak aj v sebe pociťujeme mnohé slabosti a  niekedy sa možno cítime malomyseľní, musíme zdvihnúť hlavu hore k Bohu a nedať sa rozdrviť pocitom nedostatočnosti či prepadnúť pesimizmu, ktorý nás robí pasívnymi divákmi nudného a jednotvárneho života. Niet tu miesta pre obavy: sám Boh prichádza, aby očistil naše „nečisté pery“ a urobil nás hodnými tejto misie: „,… zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!ʻ Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: ,Koho mám poslať, kto nám pôjde?ʻ I povedal som: ,Hľa, tu som, pošli mňa!ʻ“ (Iz 6, 6 – 8).
  Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby „chodil“ medzi pohanmi ako Ježiš, „dobre robil a uzdravoval všetkých“ (porov. Sk 10, 38).

Otče náš…

Modlitba za povolania

Pane, vy ma skúmaš a vieš o mne všetko,
vieš, kedy si ľahám a kedy vstávam! (Žalm 139)

Pane, ty poznáš moje srdce,
moje túžby a skryté želania.
Teraz ich chcem všetky zveriť tebe
a odovzdávam ti svoj život:
moju minulosť tvojmu milosrdenstvu,
moju prítomnosť tvojej spravodlivosti,
moju budúcnosť tvojej prozreteľnosti.
Lebo ty sám vieš najlepšie,
…aká životná cesta je pre mňa najlepšia.
Pošli mi svojho Ducha a daj mi skutočnú slobodu,
aby som dobre poznal svoje životné povolanie
… a tak plnil tvoju svätú vôľu v pokore a pravde.
Daj mi silu, aby som s tvojou pomocou bol schopný plniť toto povolanie v pokoji a radosti.
Veď ty si jediný Boh, vševediaci a všemohúci;
ktorý vládne celému svetu a žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie