Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. JAKUBA, APOŠTOLA  

Evanjelium:

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,20-28)

Podcast:

Zamyslenie:

V úryvku z Matúšovho evanjelia na dnešný sviatok sv. Jakuba môžeme nájsť veľa poučení. Ja sa však obmedzím len na zdôraznenie jedného, ktoré sa týka tajomstva Božej prozreteľnosti, ktorá sa vzťahuje na celé stvorenie, a do ktorého patrí aj tajomstvo vyvolenia.

Keď matka Zebedejových synov prosí, aby jej synovia sedeli v Božom kráľovstvo po pravici a ľavici Ježiša, čiže na tých najvýznamnejším miestach, Ježiš odpovedá:  “Neviete, čo žiadate.” (Mt 20, 22). A dáva im na vedomie, že sedieť v jeho bezprostrednej blízkosti je určené tým, ktorým to pripravil jeho Otec: “Dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“” (Mt 20, 23). Tomáš Kempenský zachytil vo svojom populárnom diele Nasledovanie Krista aj takúto múdrosť viery: Homo proponit, sed Deus disponit, ktorú by sme doslovne mohli preložiť ako Človek navrhuje a Boh disponuje, čiže: Človek mieni, ale Pán Boh mení, či riadi. A je to tak práve preto, že Boh je Boh. Keby tak nebolo, Boh by nebol Bohom, ktorý má všetko vo svojej moci.

Na túto skutočnosť má človek jednak reagovať pokorným uznaním a prijatím Božej všemohúcnosti a zároveň aj svojou dôverou, pretože Boh sa zjavil ako Otec, ktorý miluje svoje deti a čo robí, robí pre ich dobro. Kto raz vojde do Božieho kráľovstva nebude sa starať o popredné miesta, lebo jeho srdce bude naplnené Bohom.  

Dnešný svätec svätý Jakub zomrel ako prvý z apoštolov a to sťatím. Píše sa o tom v Skutkoch apoštolov 12,1-3: „(Herodes) Jánovho brata Jakuba zabil mečom.“ Tradícia hovorí, že keď Jeruzalem dobyli Arabi, jeho telo bolo prevezené do Santiaga de Compostella. Doteraz patrí toto mesto v Španielsku k najväčším a najslávnejším pútnickým miestam, ktoré je známe aj mnohými zázrakmi. Sv. Ján Zlatoústy o sv. Jakubovi píše.  „Sv. Jakub nežil dlho: to preto, že už od začiatku horel veľkou horlivosťou, pohŕdal všetkými ľudskými vecami a vyšplhal sa k takým nevýslovným výškam, že hneď zomrel”.

Aplikácia:

  • Netúžim aj ja po popredných miestach a po sláve sveta?
  • Mnohí putujú ku sv. Jakubovi do Santiaga. Sú púte na pútnické miesta aj súčasťou môjho života viery? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie