Aktuality

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Podcast:

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Keď List Efezanom hovorí o “sláve milosti”, ktorou “nás Boh a Otec… obdaroval v milovanom Synovi”, dodáva: “V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv” (Ef 1,7). Podľa učenia vyjadreného v slávnostných dokumentoch Cirkvi táto “sláva milosti” sa prejavila v Božej Matke tým, že bola “vykúpená vznešenejším spôsobom”. Vďaka bohatej milosti milovaného Syna a pre výkupné zásluhy toho, ktorý sa mal stať i jej Synom, Mária bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu. Týmto spôsobom už od prvej chvíle svojho počatia, t.j. svojej existencie, Mária patrí Kristovi, má účasť na spásnej a posväcujúcej milosti a na onej láske, ktorá má svoj počiatok v “milovanom Synovi” večného Otca, ktorý sa vtelením stal jej vlastným Synom. (REDEMPTORIS MATER 10)

V dejinách Cirkvi sa kedysi vyskytol blud (pelagianizmus), ktorý chcel tvrdiť, že hriech, t. j. zlo spôsobené človekom, je niečo, čomu sa môžeme vyhnúť len vlastným úsilím a rozhodnutím. A nepočítal s prvotným hriechom, hriechom prítomným v ľudstve od pádu prvých ľudí. Tak ako všetky bludy, aj tento blud naďalej putuje dejinami ľudstva, a to v Cirkvi aj mimo nej.

Viera však hovorí, že úplné prekonanie hriechu je možné len skrze Krista. A poukazuje to aj na Máriu. Ona nie svojím výkonom, úsilím, príkladným životom atď…, ale z Božej lásky a vyvolenia bola od večnosti v Božej mysli a od svojho počatia v dejinách sveta spojená s Kristom Vykupiteľom, a tak bola “izolovaná” od prvotného hriechu. A tak na tajomstve uchránenia Panny Márie od dedičnej viny žiari jas Božej lásky, ktorá sa nám ľuďom ukázala v Ježišovi Kristovi. Iba naše tesné priľnutie ku Kristovi nás chráni pred hriechom – nič iné nemá takú moc. Čím ďalej sme od Krista, tým bezmocnejší sme voči hriechu.

Modlime sa:

Panna Mária, vidíme ťa na obrazoch s Ježišom v náručí. Daj, aby sme videli ďalej, aby sme videli, ako ho máš vo svojom srdci. Kiež by sme pochopili, že to je aj spôsob, ako zvíťaziť nad zlom, ktoré sa chce zmocniť našich sŕdc.  Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie