Aktuality

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

8. MÁJ –  BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Podcast:

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán (Lk 1,45). Tieto slová možno postaviť vedľa oslovenia „milosti plná“ v anjelovom pozdrave. V oboch textoch sa jasne prejavuje zásadný mariologický obsah, t.j. pravda o Márii, ktorá sa stala skutočne prítomnou v tajomstve Krista práve preto, „že uverila“. Anjelom oznámená plnosť milosti znamená dar samého Boha. Máriina viera, ktorú vychvaľuje Alžbeta pri návšteve, ukazuje, ako Panna z Nazareta odpovedala na tento dar. (REDEMPTORIS MATER 12)

Čomu všetkému ľudia veria! Veciam bláznivým a veciam múdrym, ľuďom pravdivým a ľuďom falošným. Viera v existenciu Boha, viera v Krista, viera v spasenie, to je niečo iné. Môj život, moja nádej, moja budúcnosť je založená na tejto viere. Ale aby som mohol veriť Bohu, musím ho poznať a musím mu aj primerane rozumieť. Ako spoznala nazaretské dievča Mária Boha? Predovšetkým z histórie svojho národa, Izraela. Poznala Boha „Abraháma, Izáka a Jakuba“, Boha, ktorý sa ujal praotcov jej ľudu. Boha, ktorý sa stretol s Mojžišom pri kríku, Boha, ktorý vyviedol jej národ z Egypta, ktorý s nimi uzavrel zmluvu, Boha, ktorý zmluvu dodržiaval, aj keď bol Izrael neverný. Boha, o ktorom dejiny a svätá kniha jej ľudu – Starý zákon – svedčili, že je to Boh, ktorému možno dôverovať. Boh Máriu obdaroval svojím vyvolením a ona naň reagovala vierou. Tak je to vždy: Boh oslovil Abraháma a on uveril. Boh v Ježišovi oslovil Saula a on mu uveril. A Boh si takúto vieru vždy vážil a ctil. Čo Boh sľúbil, to aj dodrží. Čo vám Boh sľúbil? Na čo si vás vyvolil? Veríte mu, že dodrží, čo sľúbil, čo povedal? Plodnosť, výsledok Máriinho života, je založená na jej viere. Že dala Bohu príležitosť, aby v jej živote naplnil svoje zasľúbenia. Tak je to aj u nás. Viera nie je v živote maličkosť, viera určite nie je menej ako naša práca, naše úsilie, naša kopa dobrých skutkov. Naša práca, to je výsledok mňa, výsledok človeka. Naša viera však umožňuje, aby výsledok Božieho diela vstúpil do ľudských dejín. Keď uveríme Bohu a jeho sľubom, prinesie to nielen ľudské ovocie, ale aj Božie ovocie. Mária verila, že to, čo jej Pán povedal, sa splní – že sa splní jeho prísľub. Výsledkom je ovocie jej života – Ježiš, pôvodca našej spásy. Je to nekonečne viac, ako by Mária dokázala urobiť vlastnými silami. Uznať vo viere v Božie zasľúbenie najmocnejšiu silu v našom živote je úloha, ktorú máme pred Bohom a svetom. Nemôžeme dať svetu viac, ako mu dáva Boh prostredníctvom našej viery.

Modlime sa:

Bože, obdivujeme tvoju vernosť. Ďakujeme ti, že nám v dejinách Izraela a v dejinách Cirkvi ukazuješ, ako verne plníš svoje zasľúbenia. Posilňuj, prosíme, našu vieru, aby bola ako viera Márie. Aby bola zdrojom nášho šťastia.  Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie