Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

Svätý Arnold Janssen priťahovaný vteleným Božím Slovom

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

Dnes chceme uvažovať nad tajomstvom vteleného Božieho Slova, podľa ktorého sv. Arnold pomenoval svoju prvú rehoľno- misijnú spoločnosť. Na jeho príhovor si chceme vyprosiť milosť lásky a pokory.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Prológu Evanjelia podľa Jána čítame: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. […] A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1,1-5.14)

Evanjelista Ján nám pripomína i motív, prečo sa večné Slovo Otca stalo telom. Píše: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“(Jn 3,16-18a)

ÚVAHA

Arnolda už od detstva priťahovalo tajomstvo Božieho Slova, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. V rodnom dome sa totiž od jesene do jari vždy v rámci večernej modlitby čítal Prológ Jánovho evanjelia. P. Arnold dokázal vo vzletných slovách Prológu odhaliť tajomstvo nesmiernej Božej lásky, ktorá dostala ľudskú tvár. Kontemplovanie tohto tajomstva ho čím ďalej, tým viac premieňalo. Z navonok strohého a odmeraného muža sa stával jemný človek, plný dojatia a vrúcnosti. Najviac sa to dalo pozorovať pri vianočnej polnočnej slávnosti, keď niesol Jezuliatko v procesii a vložil ho do jasličiek. Jeho životopisec o ňom píše: „Kto videl tohoto už starnúceho kňaza kľačať na holej dlažbe pred Jezuliatkom, položeným na slame, počul jeho vrúcne modlitby a videl jeho svätou radosťou prežiarenú tvár, ten nikdy nezabudne na tento zážitok.“

Úcta ku vtelenému Božiemu Slovu sa však u neho neobmedzovala iba na sviatky Zvestovania a Narodenia Pána. Svätý Arnold dal svojmu prvému misionárskemu spoločenstvu názov: Spoločnosť Božieho Slova. Chcel, aby jeho misionári si nielen ctili Božie Slovo, ale ho aj nasledovali. Hovorí: „Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, sa chceme klaňať, jeho milovať a nasledovať. Veď on je naša cesta, pravda a život.“

PROSBY

Ježiš Kristus, vtelené Božie Slovo, nám v tajomstve svojho narodenia zanechal príklad lásky a pokory. Na príhovor svätého Arnolda, ktorý s ním spojil svoj život, spoločne ho prosme:

  • Pomáhaj nám, aby sme pri vykonávaní nášho misionárskeho poslania stále viac vrastali do jednoty s tebou.

V.: Prosíme ťa, vyslyš nás.

  • Potešuj nás zvlášť vo chvíľach skúšok myšlienkou na tvoj prísľub, že si s nami po všetky dni až do skončenia sveta.
  • Daj, aby sme v každom človeku, najmä v núdznych a trpiacich, videli tvoju tvár.
  • Žehnaj národy Ameriky, aby nanovo objavili životnú silu a mladosť evanjelia a snažili o lepší a dôstojnejší život pre všetkých.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš

MODLITBA

Pane Ježišu, svätému Arnoldovi si dal milosť, aby v kontemplácii večného Slova, ktoré sa v plnosti času stalo telom, prežíval nielen tajomstvo tvojho uponíženia, ale aj tajomstvo nesmiernej Božej lásky. Naplň aj nás úctou k týmto tajomstvám a urob z nás svojich učeníkov plných lásky, pokory a vernosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie