Aktuality

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Sila svedectva“

Podcast:

Drahí misijní priatelia. V prvom čítaní tretej pôstnej nedele môžeme počúvať o tom, ako sa Izraeliti sťažujú na Boha, pretože pociťujú nedostatok vody na púšti. Ale zároveň v predloženom texte môžeme objaviť Božiu moc, milosrdenstvo a milujúcu vernosť, ktorú Boh izraelskému ľudu ukázal, keď ich vyslobodil z otroctva v Egypte.

Druhé čítanie nám pripomína, že naša nádej je založená v smrti Ježiša Krista, ktorá nás zachraňuje od hriechu a prináša nám nový život, ktorý sa nikdy neskončí.

Evanjeliové čítanie hovorí, že Boha máme uctievať v duchu a v pravde. Nielen slovami, ale aj v duchu, to znamená v hĺbke našej bytosti. Je tu tiež zmienka o Duchu Svätom. Svätý Pavol v liste Filipanom píše, že kresťania „slúžia v Božom Duchu a chvália sa v Kristovi Ježišovi a nevkladajú nádej do svojho tela.“ (porov. Flp 3,3)

Áno, Duch Svätý vzbudzuje v hĺbke nášho bytia pochopenie Božej lásky a moci. Duch Svätý zapaľuje v našom vlastnom duchu túžbu vzdávať Bohu slávu a vďaku. A zároveň, Duch Svätý otvára naše srdcia a mysle, aby sme poznali Boha, milovali ho a slúžili mu nielen ako jednotlivci, ale aj ako celé spoločenstvo veriacich.

A potom ako kresťania máme Boha uctievať aj v pravde – naše uctievanie musí zodpovedať Božiemu zjaveniu v Kristovi, Božom Slove, ktorý sa stal človekom podobným nám. Kristus nám zjavil, kto Boh skutočne je a aký je. Stelesňoval Božiu moc, milosrdenstvo a milujúcu vernosť. Preto je dôležité, aby aj naše uctievanie Boha nebolo bezmyšlienkovité, neznalé Písma a učenia Cirkvi, pretože inak by sa mohlo veľmi ľahko zmeniť na modloslužbu.

Pre evanjelistu Jána je Ježiš Kristus pravdou, pretože je zjavením Boha. Pravým meradlom uctievania je viera v Ježiša, ktorý je cestou, pravdou a životom. A tak sa dnes modlime za to, aby sme aj my uctievali Pána v duchu a v pravde, aby sme Boha videli jasnejšie, milovali ho vrúcnejšie a nasledovali ho pozornejšie, keď budeme nasledovať Veľké poverenie z Matúšovho evanjelia (Mt 28,19), aby sme išli až na kraj zeme a stali sa misionári učeníci.

Samaritánska žena z dnešného evanjelia nám poskytuje krásny príklad nášho povolania; povolania, ako sa stať misionármi. Ona sa po stretnutí s Kristom vrátila do mesta, aby priviedla ľudí k Ježišovi, Mesiášovi. Tí najprv uverili na základe jej svedectva, ale svoju vieru neskôr rozvíjali na základe vlastnej skúsenosti s Ježišovými slovami.

Zatiaľ čo sa žena s Ježišom stretla pri studni, my sa s ním dnes stretávame ako s  „Božím darom“ a zdrojom  „živej vody“ vo sviatostiach a v iných ľuďoch – najmä v chudobných, marginalizovaných a utláčaných. Po stretnutí s Pánom berieme svoj kríž a nasledujeme ho, čím začíname celoživotný proces obrátenia, ľutujeme svoje hriechy a prispôsobujeme svoj život Božej vôli. Keď sa tak stane, sme ďalej nabádaní vyjsť do sveta    a podeliť sa o dobrú správu o Božej spáse, ktorú priniesla Ježišova smrť, ktorá nás vykúpila z našich hriechov a otvorila nám dvere k radosti, ktorá sa nikdy neskončí.

Božie kráľovstvo je blízko. Kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Mk 1,15). Uctievanie Boha v duchu a v pravde nás vyzýva k pokániu, k duchovnému a morálnemu obráteniu. Existenciu ľudského rodu v súčasnosti ohrozujú globálne mimoriadne situácie – globálne konflikty, globálna chudoba a globálne otepľovanie. Pápež František vo svojej encyklike „Laudato Sí“ nás preto vyzýva k „ekologickému obráteniu“, pretože ono nás má priviesť k tomu, aby sme sa všetci starali o náš spoločný domov.

Ekologické obrátenie si vyžaduje premenu našich sŕdc a myslí smerom k väčšej láske k Bohu, iným ľuďom, ako aj k celému stvoreniu. Jedná sa o proces, v ktorom si uvedomujeme svoj podiel na ekologickej kríze a konáme tak, aby sme pestovali obnovený vzťah k našej planéte, ako nášmu spoločnému domovu.

Keď sa počas tohto obdobia pokánia modlíme, postíme a dávame almužny, prosme aj o to, aby sme prešli duchovným, morálnym a ekologickým obrátením a tak, aby sme mohli uctievať Pána v duchu a v pravde.

 Text pripravil P. Benigno Beltran SVD[1]


[1] P. Benigno Beltran SVD sa narodil v roku 1946 na Filipínach a v roku 1973 bol vysvätený za misionára Spoločnosti Božieho Slova. Páter Beltran vyučoval teológiu v seminári Božieho slova v Tagaytay viac ako tri desaťročia, a zároveň slúžil ľuďom žijúcim na skládke Smokey Mountain v Manile. Vydal mnoho kníh, vrátane knihy s názvom „Viera a boj v Smokey Mountain: Nádej pre ohrozenú planétu „. Tá sa v roku 2016 dostala do užšieho výberu na Cenu Michaela Ramseyho, ktorá sa udeľuje  „najsľubnejšiemu súčasnému teologickému dielu z prostredia svetovej Cirkvi“. V súčasnosti sa páter Beltran venuje propagácii využívania online technológií na výučbu marginalizovanej mládeže, ako získať podnikateľské zručnosti. Je tiež zástancom projektu na vysadenie  „jednej miliardy bambusov „ do roku 2030, ktorý má pomôcť znížiť následky klimatických zmien.

SÉRIA PÔSTNYCH ÚVAH / „Ticho u Zapotekov“

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie