Aktuality

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Podobné prevedenie do oblasti duchovných hodnôt sa črtá ešte jasnejšie v inej Ježišovej odpovedi. Uvádzajú ju všetci synoptici. Keď Ježišovi oznámili: “Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť”, odpovedá: “Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.” Tak píše Lukáš (porov. 8,20-21). Marek (3,34) k tomu dodáva: “Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho.” Podľa Matúša (12,49) “vystrel ruku nad svojich učeníkov”. (REDEMPTORIS MATER 20)

Na prvý pohľad sa zdá, že Ježiš definitívne opúšťa svoju fyzickú matku. Namiesto najbližších príbuzných, kde je na prvom mieste matka, sa ako Ježišovi najbližší príbuzní spomínajú tí, ktorí počúvajú a plnia Božie slovo, skutoční Ježišovi učeníci. A predsa je to všetko hlbšie a plnšie. Pre Ježiša je najdôležitejšie na tejto zemi to, čo je vecou jeho Otca – povedal to už keď bol dvanásťročný v chráme. A Mária patrí do celej tejto “veci Otca” nielen preto, že je Ježišovou fyzickou matkou, ale aj preto, že “uverila tomu, čo jej povedal Pán”. Viera je bezprostrednou cestou do Ježišovej blízkosti, do jeho “príbuzenstva” – dnes ako vtedy. Viera, ktorá nie je ani teoretickou vierou, ani obyčajnou dobročinnosťou s kresťanským plášťom. Viera, ktorá berie Božie slovo vážne, ktorá na ňom stavia, ktorá sa naň spolieha ako na ukazovateľ a sprostredkovateľa najlepšej cesty. Táto Máriina viera upevňuje jej nový vzťah s Ježišom a vedie ju k učeníkom do “hornej miestnosti” v Jeruzaleme, kde sa s nimi modlí pred zoslaním Ducha Svätého. A takáto viera nás tiež privádza do skutočného príbuzenstva s Ježišom.

Modlime sa:

Panna Mária, pomôž nám zbaviť sa falošnej opatrnosti, nedôvery a strachu, pretože naše kroky v živote máme zakladať na istote Božieho slova. Buďte nám svetlom v temnote nášho hľadania. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie