Aktuality

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Mária sa stavia medzi svojho Syna a ľudí v ich starostiach, nedostatkoch a trápeniach. Stavia sa “do stredu, medzi” čiže sprostredkúva, a to nie ako cudzia osoba ale z postavenia matky. Vie, že ako matka môže – ba dokonca “má aj právo” – predkladať Synovi potreby ľudí. Jej prostredníctvo má teda ráz príhovoru. Mária sa “prihovára” za ľudí. (REDEMPTORIS MATER 21)

Niekto povie: “Nie je potrebné, aby sme medzi Krista a mňa postavili nejakého prostredníka.” Iný povie: “Nemôžem ísť priamo ku Kristovi, potrebujem sprostredkovateľa.” Ktorý názor je správny? Vlastne ani jedno. Pravda je skôr taká, že my kresťania sa navzájom potrebujeme. Potrebujeme našich blížnych, našich bratov vo viere, laikov a kňazov, svätých, a teda, samozrejme, aj Máriu. Ale nielen to. Ježiš ju tiež potrebuje a potrebuje aj nás pre svoje dielo spásy. A to všetko preto, lebo Boh stvoril človeka ako spoločenského tvora, ktorý nie je sebestačný. A tiež preto, že Boh sám svojím vtelením prijal tieto ľudské podmienky za svoje.

Mária patrí Ježišovi na základe svojho dvojakého postavenia matky: matky v tele a matky vo viere. Aj my patríme Márii z dvoch dôvodov: pretože je aj našou matkou a pretože je aj našou sestrou vo viere. Aj ona je údom Cirkvi, hoci veľmi vznešeným (sv. Augustín). A tak v starobylom kresťanskom vyznávaní o Panne Márii, Prostredníčke milostí, žiari a odhaľuje sa dôležitá pravda o Cirkvi: všetky údy v nej sa navzájom potrebujú, všetky si môžu navzájom prospievať podľa toho, ako sú blízke Kristovi a ako ich Boh obdaril svojou slobodou.

To však nič nemení na skutočnosti, že všetci, vrátane svätých a Panny Márie, sme odkázaní na Ježiša, Vykupiteľa, jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. Ale na to, aby sa naša náklonnosť k Ježišovi odrazila v našom živote, aby sa jeho dary stali skutočnými a používanými v našom živote, aby sa Božia láska skutočne “vtelila” do nášho života, potrebujeme jeden druhého… a aj svätých… a, samozrejme, aj Pannu Máriu. A za všetky tieto väzby nemôžeme byť nikdy dostatočne vďační Ježišovi, ktorý nás všetkých prijal a ktorý vytvára toto spojenie medzi nami.

Nikto z nás sám nestačí, dokonca ani vo viere; nikto, dokonca ani Panna Mária, nemôže dať svetu seba samého pre spásu. Ale my všetci, ktorí veríme a otvárame svoje životy Bohu, sme užitoční pre jeho dielo spásy. Mária, služobnica Pána, slúži Ježišovi a jeho dielu spásy a nám. Je prvým údom Cirkvi.

Modlime sa:

Ďakujeme ti, Bože, za vynaliezavosť tvojej lásky. Ďakujeme ti za všetko, čo nám dávaš v Márii, tvojom vyvolenom dievčati z Nazareta. Ďakujeme Ti za to, že sme členmi Tvojej Cirkvi a že sa môžeme navzájom deliť o Tvoje dary.  Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie