Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (6. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (6. deň)

Svätý Arnold Janssen ohlasujúci Božie slovo

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v Teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v Teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme Ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali Tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V šiesty deň novény sa chceme povzbudiť na sv. Arnoldovi, ktorý celý svoj život vložil do služby ohlasovania evanjelia po celom svete. Dnes chceme prosiť zvlášť o dar nových misijných povolaní.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA:

Vypočujme si slová, ktoré nám približujú moment, keď Pán Ježiš pred svojím návratom k Otcovi poslal svojich učeníkov do celého sveta: „Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.‘“(Mt 28,16-20)

O dôležitosti ohlasovania evanjelia píše apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.“ (1 Kor 9,16)

ÚVAHA

Sv. Arnold mal hlboký vzťah nielen k Ježišovi Kristovi, vtelenému Božiemu Slovu, ale aj Božiemu slovu, ktoré je zapísané v knihách Svätého písma. Vo svojich kázňach, prednáškach, smerniciach či modlitbách, ktoré zostavil, rád citoval Sväté písmo. Biblický citát, ktorý použil najčastejšie, je citát zo Žalmu 40, uvedený v Liste Hebrejom: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“ (Hebr 10,7) Nešlo mu však pritom iba o vyjadrenie svojej osobnej záľuby v Božom slove. Svoje životné poslanie totiž objavil v účasti na misijnom poslaní Cirkvi, čiže v ohlasovaní a šírení evanjelia Ježiša Krista vo svete. V Steyli na námestí stojí veľká socha Krista – Rozsievača, ktorý rozsieva semeno – Božie slovo. Na jej podstavci je znázornený aj sv. Arnold, ako „rozsieva“ – posiela misionárov do sveta. Mali ísť a zvestovať Božie slovo všetkým národom, hlavne však tam, kde evanjelium ešte vôbec nebolo hlásané, alebo bolo hlásané len nedostatočne.

Sv. Arnold nám zanechal nasledujúce slová: „Našou misionárskou činnosťou chceme šíriť kráľovstvo Ježiša Krista a rozmnožiť zástupy stojace pred Božím trónom, oblečené do bieleho rúcha, s palmami víťazstva v rukách.“

Zanechal nám i slová, ktoré našli cestu aj do encykliky sv. Jána Pavla II. o misiách: „Ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k blížnemu.“

PROSBY

Prosme Ježiša Krista, ktorý poslal učeníkov do celého sveta ohlasovať evanjelium a volajme: Pane, vyslyš nás.

  • Vzbudzuj vo všetkých misionároch horlivosť a vytrvalosť pri ohlasovaní Božieho kráľovstva.
  • Pripomínaj všetkým kresťanom, že darom krstu prijali aj záväzok vydávať svedectvo o tebe pred celým svetom.
  • Povolávaj neustále mladých ľudí do služby misijného poslania Cirkvi, aby bol dostatok ohlasovateľov radostnej zvesti.
  • Dopraj náboženskú slobodu krajinám, kde je zakázané ohlasovať evanjelium a budovať Cirkev.
  • Vypočuj aj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Pane Ježišu, svojím Duchom si viedol sv. Arnolda k tomu, aby zasvätil svoj život naplneniu tvojich slov: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Daj nám na jeho príhovor milosť, aby sme aj my s radosťou uskutočňovali misijné poslanie, ktoré si nám zveril. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie