Aktuality

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Cirkev napreduje vo svojej púti prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom a hlása kríž Pánov a jeho smrť, dokiaľ on sám nepríde (porov. 1Kor 11,26). Ako Izrael podľa tela, ktorý kedysi putoval na púšti, sa už nazýva Božou cirkvou (porov. Neh 13,1; Nm 20,4; Dt 23,1 a nasl.), tak aj nový Izrael… sa nazýva Kristovou cirkvou (porov. Mt 16,18), (LG 8)

Práve na tejto ceste-púti, na ktorej sa Cirkev uberá časom a priestorom, a ešte viac dejinami duší, Mária je prítomná ako tá, ktorá je “blahoslavená, že uverila”, ako tá, ktorá napredovala i na ceste viery a mala ako nijaké iné stvorenie účasť na Kristovom tajomstve. Koncil ďalej hovorí, že “Mária úzko spätá s dejinami spasenia určitým spôsobom zjednocuje a odzrkadľuje v sebe základné prvky viery”.58 Medzi všetkými veriacimi Mária je akoby “zrkadlom”, v ktorom sa najhlbšie a najjasnejšie odrážajú “veľké Božie skutky” (Sk 2,11). (REDEMPTORIS MATER 25)

Každý z nás vie, ako sa v danom okamihu alebo v tento deň cíti. Niektorí z nás sa cítia dobre, niektorí horšie… Ak sa však zamyslíme hlbšie, zistíme, že to nie je všetko. Náš život nie je len prítomný okamih, náš život je púť dejinami rodiny, farnosti, národa… A len keď sa pozrieme na väčší celok, na desaťročia nášho života, môžeme vidieť, čo vlastne žijeme. Rovnako je to aj s Cirkvou. V rôznych častiach sveta a v rôznych storočiach prežíva rôzne obdobia: niekedy a niekde zasahuje väčšinu obyvateľstva, inokedy menšinu, niekedy počet jej členov rastie, inokedy klesá. Ale púť Cirkvi dejinami je nepretržitá a trvá už dvetisíc rokov. A encyklika nám ukazuje Máriu uprostred tejto púte a uprostred tejto Cirkvi: Mária nasleduje svojho syna Ježiša pred nami a s nami.

Najčastejšie sme zvyknutí vidieť Pannu Máriu ako Kráľovnú nebies – tak nám ju zvyčajne ukazuje výtvarné umenie (a samozrejme oprávnene). Nesmieme však zabúdať na jej cestu viery počas pozemského života. Náplňou tohto života bol jej syn s celou plnosťou zmyslu jeho života od Zvestovania. Mária to všetko pochopila vďaka svojej viere. A ona je požehnaná, pretože uverila. Cirkev ide touto cestou s ňou a pre ňu. Cirkev sa nemôže stať nehybnou organizáciou, kamenným hradom, ktorý tam jednoducho stojí po stáročia a uzatvára poklady… Cirkev sa skladá zo živých ľudí, z tých, ktorí do nej práve vstupujú, z tých, ktorí v nej dozrievajú, z tých, ktorí prechádzajú smrťou do nebeskej Cirkvi… Vždy sa obnovuje, vždy obnovuje svoju vieru… nikdy nie je definitívna, nehybná a neživá, pretože je stále živá. Mária, ktorá ide pred ňou, s ňou a vždy v nej, je jej posilou, obrazom, príkladom, povzbudením. Vždy a každému ukazuje, že človek môže veriť, že môže nechať svoj život ovplyvniť – riadiť – naplniť Bohom. A napriek tomu má ona – úd Cirkvi – živé, láskyplné putá s nami – údom Cirkvi. S ňou tvoríme živý celok – Kristovo telo, ktorého hlavou je sám Ježiš. Nemusíme sa teda obávať, že púť Cirkvi ochabne, že sa skončí pred koncom času, že sa dostane do slepej uličky. Nemusíme sa báť ani o seba, ak patríme k telu, Cirkvi, ak máme plnú účasť na púti Božieho ľudu dejinami, ak sme pútnikmi s Máriou a nie kameňmi na tejto ceste.

 Modlime sa:

Bože, ďakujeme ti za dar viery a ďakujeme ti za Máriu, vzor viery Cirkvi. Daj nám dôveru, že naša púť dejinami je Tebou chcená a chránená. Amen

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie