Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (8. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (8. deň)

Svätý Arnold Janssen ponorený do tajomstva Najsvätejšej Trojice

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V ôsmom dni novény si chceme pripomenúť najdôležitejší aspekt duchovného života sv. Arnolda – jeho hlboký vzťah a úctu k tajomstvu Najsvätejšej Trojice. Chceme prosiť o milosť hlbokého prežívania pravdy, že Boh žije v nás a my v ňom.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

V Evanjeliu podľa Jána čítame Ježišove slová učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“(Jn 14,23)

Sv. Pavol povzbudzuje Efezanov:„…usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.“(Ef 4,3-6)

ÚVAHA

Sv. Arnold si vybudoval hlboký a vrúcny vzťah k jednotlivým božským osobám. V centre jeho spirituality stojí úcta k Najsvätejšej Trojici. Hovorí: „Chceme žiť z plnosti viery. Preto kladieme úctu k Najsvätejšej Trojici a k jednotlivým Božským osobám na prvé miesto.“ K takémuto postoju pozýval aj iných, keď sa modlieval: „Nech všetci ľudia poznajú, milujú a oslavujú svätého trojjediného Boha, všemohúcnosť Otca, múdrosť Syna a lásku Ducha Svätého.“

Sv. Arnold bol nielen veľmi aktívny, ale aj hlboko kontemplatívny človek, ktorý sa usiloval žiť v Božej prítomnosti. V rozjímaní o tajomstvách Božieho vnútorného života sa cítil ako doma. Zvlášť ho priťahoval biblický obraz prebývania Boha v nás. Často sa ponáral do tohto nádherného tajomstva a spoznával, že Boh nie je len „tam, vonku, mimo nás“, ale aj v hlbinách našej bytosti a „je nám bližšie, než sme my sami sebe“, ako to už povedal sv. Augustín. Pritom hlboko veril, že „Trojjediný Boh neprebýva v nás ako nejaký duch v hrobe, ale v nás žije. Boh Otec vo svojej svätosti a láske od večnosti plodí Syna a spolu vydychujú Ducha Svätého.“

Preto prežíval túto božskú dynamiku úplného sebadarovania a prijímania, ktorá pokračovala aj v jeho srdci a vťahovala ho do nej. Hovorí o tom: „Najsvätejšia Trojica svojou milosťou preniká dušu podobne, ako svetlo preniká krištáľ, alebo oheň preniká kov a zbožstvuje nás.“

Zanechal nám aj krátku modlitbu, v ktorej vidí zmysel misijnej činnosti. Túži po tom, aby jeho misionári šírili vieru, a tak mohol „svätý trojjediný Boh žiť v srdciach všetkých ľudí“.

PROSBY

Obráťme sa ku svätému trojjedinému Bohu, ktorý chce láskou prebývať v srdciach všetkých ľudí a na príhovor sv. Arnolda volajme: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

  • Blažená Trojica, tri osoby v jednote lásky, daj nám milosť kontemplovať tajomstvo tvojho prebývania v nás, aby sme rástli v láske a obetavosti.
  • Pomáhaj misionárom ohlasovať tvoju slávu a lásku a krstom v tvojom mene umožniť aj iným prístup k plnosti Božieho života.
  • Požehnávaj členov Misijnej rodiny a všetkých, čo ochotne spolupracujú pri šírení evanjelia.
  • Rozmnožuj dar viery v národoch Austrálie a Oceánie, aby sa tvoja sláva šírila až do končín zeme.
  • Vypočuj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha).

Otče náš…

MODLITBA

Svätý trojjediný Bože, v srdci svätého Arnolda pripravil si pre seba milý príbytok; na jeho orodovanie nás osvieť svetlom svojho Slova a naplň radosťou svojho Ducha, aby sme ťa mohli ešte viac milovať a šíriť tvoju slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (6. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie