Aktuality

23. MÁJ – MÁRIA A VÝCHODNÉ CIRKVI

23. MÁJ – MÁRIA A VÝCHODNÉ CIRKVI

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Na druhej strane by som rád zdôraznil, ako sa Katolícka cirkev, Pravoslávna        i starobylé cirkvi východné cítia hlboko spojené v láske a oslave Bohorodičky, Theotókos. Nielenže “základné články kresťanskej viery o Trojici a o Božom Slove, ktoré sa stalo človekom z Panny Márie, boli definované vo všeobecných konciloch, čo sa konali na Východe”, ale aj vo svojom liturgickom kulte “východní kresťania velebia prekrásnymi chválospevmi Máriu, vždy Pannu, najsvätejšiu Bohorodičku”.

Bratia v týchto cirkvách prežili pohnuté udalosti, ale ich dejiny boli stále preniknuté živou túžbou po činnom kresťanskom živote a po apoštolskom vyžarovaní, aj keď boli často poznačené krutým prenasledovaním. Sú to dejiny vernosti Pánovi, pravej “púti viery” priestorom i časom, na ktorej východní kresťania vždy pozerali s neobmedzenou dôverou na Pánovu Matku. Oslavovali ju chválospevmi a stále vzývali modlitbou… (REDEMPTORIS MATER 31)

Kresťanský Východ je pre väčšinu z nás neznámym svetom. Možno ešte niečo vieme o kráse pravoslávnych chrámov, ako ju poznáme z fotografií Moskvy, ale možno už nepoznáme pravoslávne ikony – obrazy svätých, Panny Márie, Pána Ježiša. Úcta, ktorá sa v pravosláví vzdáva ikonám, nás môže prekvapiť. Pravoslávni si skutočne uctievajú živých svätých prostredníctvom ikon.

Práve východné cirkvi boli svedkami zápasov o správne chápanie Ježišovho človečenstva a božstva, a preto sa bližšie pozreli aj na Máriu a ocenili skutočnosť, že priniesla na svet nielen človeka, ale aj skutočného Božieho Syna – Boha. Tieto kostoly si Máriu uctievali a milovali a boli v nich napísané nádherné básne a modlitby oslavujúce Ježišovu matku. Záver jedného takého starobylého hymnu z konca 5. storočia sa teraz pomodlíme:

Velebíme tvojho Syna i teba, Bohorodička, – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, ­posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!

Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!

Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!

Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!

Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!

Raduj sa, Božej cirkvi pevná opora!

Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú víťazstvá!

Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!

Raduj sa, môjho tela uzdravenie!

Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

21. MÁJ – MÁRIA V CENTRE DEJÍN SPÁSY

20. MÁJ – CIRKEV HĽADÍ NA MÁRIU

19. MÁJ – MÁRIA A DUCH SVÄTÝ

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

17. MÁJ – NOVÉ MATERSTVO NA GOLGOTE

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie