Aktuality

29. MÁJ – MÁRIA PROSTREDNÍČKA

29. MÁJ – MÁRIA PROSTREDNÍČKA

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Po Synovom odchode jej materstvo ostáva v Cirkvi ako materské prostredníctvo. Tým, že sa prihovára za všetky svoje deti, spolupracuje na spásnom diele svojho Syna – Vykupiteľa sveta. Koncil hovorí: “Toto materstvo Márie v poriadku milosti trvá neprestajne… kým sa nezavŕši večná spása všetkých vyvolených”. Vykupiteľskou smrťou jej Syna dosiahlo materské prostredníctvo služobnice Pána univerzálny rozmer, lebo dielo vykúpenia sa vzťahuje na všetkých ľudí. Tým sa jedinečne prejavuje účinnosť jediného a univerzálneho prostredníctva Krista “medzi Bohom a ľuďmi”. Máriina spolupráca sa svojou podradenosťou zúčastňuje na univerzálnom prostredníctve Vykupiteľa, jediného prostredníka. (REDEMPTORIS MATER 40)

Niekto mal dobrú matku, stratil ju a teraz ju opäť našiel v Márii. Inému práve chýbala, alebo chýba dobrá matka, a tak ju tiež našiel v Márii. Takéto a podobné veci sú ľudské, dosť dobre možné – ale to by nestačilo. Celá Máriina ľudská láska, ochota a dobrota sa totiž zrodila v tajomstve Ježišovho vykupiteľského diela. A všetko, čo človek spojí s Ježišom Spasiteľom, už nie je len jeho, už nie je len ľudské. V Ježišovi Kristovi sme sa stali Božími synmi a všetko, čo robíme v spojení s ním, nesie Božiu pečať na tomto svete. A tak Máriina pomoc a spolupráca pri spáse sveta nespočíva len v tom, že priniesla Božieho Syna na svet, ale aj v tom, že ho prijala vierou a zostala s ním v jednote. Človek, ktorý prijal Ježiša, je ním obohatený. Kto je v Kristovi, je nové stvorenie, hovorí svätý Pavol. Skrze Krista sme dostali milosť za milosťou. My všetci kresťania, a o to viac Mária, prvá z vykúpených. A keď je človek vierou a milosťou vtiahnutý do Krista, je to, akoby bol vtiahnutý do ohňa: on sám začne horieť a zapáli aj ostatných. A takýto oheň, ktorý neničí, ale očisťuje, ktorý premieňa ľudí na Božie deti, prišiel Ježiš vrhnúť na zem. Ten, kto je blízko Ježiša, horí naplno       a zapaľuje ostatných: takto môžeme chápať aj Pannu Máriu ako prostredníčku. Samozrejme, že nám nesprostredkúva nič iné, ako to, čo pochádza od Ježiša Krista – oheň. A ona nám ho sprostredkuje, keď budeme v niečom príliš ďaleko od tohto ohňa.

Zrejme teda nejde len o to, aby sme v Márii našli útechu, materinské pohladenie, ochranu pred “zlým svetom”. Mária nám chce odovzdať niečo neporovnateľne viac: chce nám odovzdať Ježiša, oheň, oheň, ktorý nás premieňa, a tak nás zachraňuje. Oheň, ktorým aj my zapálime ostatných.

Modlime sa:

Bože, chválime ťa a dobrorečíme ti za tvoju veľkú múdrosť a lásku. Chválime ťa za všetkých, ktorí nám odovzdávajú Kristovo tajomstvo podľa tvojho poriadku spásy. Chválime Ťa a ďakujeme Ti za Tvoju Matku Máriu, ktorá je plná Tvojej milosti. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

27. MÁJ – CHVÁLA V ŽIVOTE CIRKVI

26. MÁJ – SPLNENÉ SĽUBY

25. MÁJ – MAGNIFICAT

24. MÁJ – MÁRIA A PRAVOSLÁVIE

23. MÁJ – MÁRIA A VÝCHODNÉ CIRKVI

22. MÁJ – MÁRIA A CESTA K JEDNOTE CIRKVI

21. MÁJ – MÁRIA V CENTRE DEJÍN SPÁSY

20. MÁJ – CIRKEV HĽADÍ NA MÁRIU

19. MÁJ – MÁRIA A DUCH SVÄTÝ

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

17. MÁJ – NOVÉ MATERSTVO NA GOLGOTE

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie