Aktuality

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (9. deň)

Svätý Arnold Janssen oddaný Matke Slova

Podcast:

ŠTVRŤHODINOVÁ MODLITBA

P.:       Bože, večná pravda,

V.:       veríme v teba.

P.:       Bože, naša sila a spása,

V.:       dúfame v teba.

P.:       Bože, nekonečná dobrota,

V.:       milujeme ťa celým srdcom.

P.:       Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta,

V.:       učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.

P.:       Vylej na nás Ducha svojho Syna,

V.:       aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

ÚVODNÉ SLOVO

V posledný deň novény chceme uvažovať o úcte k Preblahoslavenej Panne Márii, ktorú si sv. Arnold uctieval ako Dcéru Otca, Matku Syna a Nepoškvrnenú nevestu Ducha. Vzývame ju aj pod titulom: Matka vteleného Božieho Slova. Chceme sa od nej učiť rozjímať nad Božím slovom a s radosťou prinášať Krista svetu.

ČÍTANIE ZO SVÄTÉHO PÍSMA

Evanjelista Lukáš zaznamenáva slová Alžbety, ktorá naplnená Duchom Svätým, vzdáva hold Panne Márii: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“(Lk 1,42-45)

Evanjelium podľa Jána nám zas pripomína moment, keď sa Matka Božieho Slova stala aj našou matkou:

„Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 25-27)

ÚVAHA

Keď sa zaoberáme životom sv. Arnolda, môžeme si všimnúť, že významné udalosti jeho života a misijného poslania súvisia práve so sviatkami Panny Márie. Za kňaza bol vysvätený na Sviatok nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 1861.  Spoločnosť Božieho Slova založil 8. septembra 1875 na Sviatok narodenia Panny Márie. Na Sviatok nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. decembra založil obe ženské kongregácie: v r. 1889 Služobnice Ducha Svätého a v r. 1896 Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Je to znakom toho, ako veľmi chcel spojiť svoj život so životom Panny Márie, Matky Božieho Slova. Veď ona, naplnená Duchom Svätým, bola povolaná, aby priniesla ľuďom vtelené Božie Slovo, Ježiša Krista. Pre sv. Arnolda bola aj vzorom, ako verne počúvať Božie slovo a ochotne naň odpovedať. Uctieval si ju aj tým, že šíril modlitbu sv. ruženca a rád putoval na mariánske pútnické miesta.

Sv. Arnold o Panne Márii s dôverou hovorí: „Mária je sprostredkovateľka všetkých milosti. Pán dal svojej Matke kľúče od svojho Božského Srdca, aby z neho čerpala všetky milosti.“

A vyznáva sa:

Vtedy, keď sa Boží Syn podvolil Otcovej vôli,

jeho život sa zmenil na trpkú bolesť.

Vtedy nám dal svoju matku, aby bola našou matkou.

Dôveru som našiel v útočisku s touto matkou:

kdekoľvek som, v každej potrebe alebo núdzi.

PROSBY

Panna Mária sa s radosťou ponáhľala navštíviť Alžbetu a chválila Boha za obdivuhodné skutky, ktoré vykonal v jej živote. Obráťme sa preto v dôvere k Bohu a volajme. Pozri na Matku svojho Syna a vyslyš nás

  • Vypočuj chvály a prosby tých, ktorí putujú na mariánske pútnické miesta, aby sa presvedčili o tvojej dobrote.
  • Požehnaj Spoločnosť Božieho Slova po celom svete, aby ostala verná dedičstvu svojho Zakladateľa.
  • Daj národom Európy milosť, aby sa na príhovor Panny Márie, Hviezdy novej evanjelizácie, vrátili ku svojmu kresťanskému dedičstvu a žili z koreňov viery.
  • Prijmi do svojej nebeskej slávy všetkých zosnulých misionárov, ktorí zasvätili svoj život ohlasovaniu radostnej zvesti vo svete.
  • Vypočuj prosbu, ktorú ti teraz v tichu srdca každý z nás predkladá… (chvíľa ticha) .

Otče náš…

MODLITBA

Nebeský Otče, tvoj Syn nám dal Pannu Máriu za Matku a Kráľovnú, daj, aby sme ti pod jej materskou ochranou verne slúžili a spolu so svätým Arnoldom ustavične ťa chválili. Skrze Krista, nášho Pána.

ZÁVER

P.: Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach

V.: a v srdciach všetkých ľudí!

Nihil obstat: Mgr. a et Mgr. ThLic. Daniel Dian

Imprimatur: + Mons. Viliam Judák, Eppus Nitrien.

Nitriae, die 30. Decembris 2020, Prot. N. 877/2020.

Predchádzajúce dni:

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (7. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (6. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (5. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (4. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (3. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (2. deň)

NOVÉNA K SV. ARNOLDOVI JANSSENOVI (1. deň)

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie