DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU C

DUCHOVÁ OBNOVA: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA V ROKU C

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Poprosíme Pána, aby nám zoslal na pomoc Ducha Svätého.

Prečítame si čítania a evanjelium:

Čítanie z Knihy Deuteronomium – Dt 26, 4-10

Mojžiš povedal ľudu: „Kňaz vezme kôš z tvojej ruky, položí ho pred oltár Pána, tvojho Boha, a ty pred Pánom, svojím Bohom, povieš: ‚Môj otec bol potulný Sýrčan. Zostúpil do Egypta a žil tam ako cudzinec vo veľmi malom počte. Tam vzrástol na veľký, silný a nesmierne početný národ.

Egypťania nás týrali a prenasledovali ukladaním najťažších robôt. My sme volali k Pánovi, Bohu svojich otcov, a on nás vypočul a zhliadol na naše poníženie, lopotu a útlak. Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou a vystretým ramenom za veľkej hrôzy, znamení a zázrakov a priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu oplývajúcu mliekom a medom. A hľa, teraz som priniesol prvotiny plodov zeme, ktorú si mi dal, Pane.‘

A necháš ich pred Pánom, svojím Bohom, a pokloníš sa Pánovi, svojmu Bohu.“

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom – Rim 10, 8-13

Bratia, čo hovorí Písmo? „Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci;“ totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša – Lk 4, 1-13

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Úvod

Pôstne obdobie začína pripomienkou situácie vo svete. Čítanie z Knihy Deuteronomium predstavuje obrad prinášania prvotín z úrody. Súčasťou obradu je spomienka na skúsenosť Božieho ľudu s útlakom a ponížením, ktoré zakúsil v Egypte. Izraeliti vedeli, že u ľudí nenájdu pomoc. Preto sa obrátili na svojho Boha. Ich volanie bolo vypočuté. Boh dal do pohybu proces vedúci nielen k oslobodeniu Izraelitov, ale aj k zaujatiu krajiny, ktorú Boh prisľúbil ich otcom. Celý dej je opísaný stručne a výstižne: my sme volali k Pánovi – on nás vypočul – zhliadol na naše poníženie – vyviedol nás z Egypta – priviedol nás na toto miesto – dal nám túto krajinu. Tento Boží zásah v prospech jeho ľudu sa pripomínal každý rok pri prinášaní prvotín z úrody a mal dvojaký význam:

  1. Vyznanie, že úroda pochádza zo zeme, ktorú Izraelitom daroval Pán potom, ako ich vyviedol z Egypta. Tým bola súčasne vyjadrená vďačnosť za to, že Pán sa stará o svoj ľud a chráni ho.
  2. Poučenie pre nasledujúce generácie, aby si uvedomili, že aj keď sa vo svete často stretávajú s nepriateľstvom a zlom, majú istotu vo viere v svojho Boha, lebo on zasahuje v prospech ponížených a pokorných, ktorí veria v neho.

             Aj sv. Pavol tvrdí, že viera je zárukou spásy, keď v Liste Rimanom píše: ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Sv. Pavol tiež hovorí, že viera pochádza z ohlasovania. Človek potrebuje prijať Božie slovo a nechať sa ním preniknúť, aby toto slovo pôsobilo v jeho srdci a potom sa prejavovalo aj navonok vyznávaním, že Ježiš je Pán. Keď človek dovolí, aby ho Božie slovo úplne preniklo; aby pôsobilo v jeho vnútri i navonok; v jeho zmýšľaní a skutkoch, vtedy dáva priestor Pánovi, ktorý je bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. O takejto viere sv. Pavol hovorí, že je zárukou spásy: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

             O tom, akú moc má Božie slovo pre toho, kto prijal Ježiša Krista za svojho Pána, hovorí opis pokúšania Pána Ježiša. On, Boží Syn, sa stal človekom, aby za nás obetoval svoj život, ale aj preto, aby nám ukázal ako máme víťaziť nad zlom, ktoré na nás útočí vo svete. Pán Ježiš na každé diablovo pokúšanie odpovedal Božím slovom. Ním odrazil všetky útoky Zlého. O tom, že Božie slovo používané vo svetle viery je nepremožiteľnou zbraňou proti zlu, hovorí aj sv. Pavol, keď vyzýva veriacich v Efeze: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla… Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! (Ef 6,11.16-17). Diabol vie, že Božie slovo má veľkú moc, ktorej ani on nemôže odolať. Preto sa snaží zneužívať Božie slovo. Podobne ako to urobil pri pokúšaní Pána Ježiša na púšti. Keďže je však diabol otcom lži, nemôže zniesť Božie slovo v jeho plnosti, lebo je to slovo Božej pravdy. A tak vytrháva slovo z kontextu, aby presvedčil Ježiša, že sa má vrhnúť z vrcholu chrámu. Ale Ježiš vracia vytrhnuté Božie slovo do kontextu celého Svätého písma a tak po tretí raz odráža diablov útok.

Božie slovo

Žalm 91 vyjadruje dôveru v Boha, ktorý zachraňuje tých, ktorí sa k nemu utiekajú:

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Nestihne ťa nijaké nešťastie
a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť,
aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,
leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.

Úvaha  

             Boh odmeňuje dôveru človeka tým, že ho chráni pred zlom a nebezpečenstvami, ktoré mu hrozia vo svete. Keď veriaci vzýva Pána „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj,“ Pán dáva príkaz anjelom, aby ho strážili na všetkých jeho cestách. Žalmista si uvedomuje, že Boh je oveľa mocnejší ako on, ale tiež vie, že Boh využíva svoju moc pre dobro tých, ktorí sa zveria do jeho ochrany. Preto sa chce zdržiavať v tôni Všemohúceho. V kontexte žalmu má výraz tôňa dvojaký význam. Prvý je odvodený od toho, že tôňa chráni človeka pred horúcim slnkom. V prenesenom zmysle keď je človek v tôni Všemohúceho, je pod jeho ochranou a je bezpečný pred zlom, ktoré mu hrozí. Druhý význam vychádza z toho, že výraz „byť v tieni niekoho“ sa používa v zmysle uznania, že ten, kto ma „zatieňuje“, je mocnejší a významnejší ako som ja a preto sa mu podriaďujem. Preto ten, kto je v tôni Všemohúceho, uznáva Božiu veľkosť a chce uskutočňovať jeho vôľu; žije v bázni pred Bohom.

Keď sa v žalme hovorí o človekovi, ktorý sa zdržiava v tôni Všemohúceho, ide o veriaceho, ktorý túži, aby ho Pán chránil pred zlom, a pritom on sám chce plniť Božiu vôľu; nechce presadzovať svoje vlastné zámery na úkor Božích, ale v každej životnej situácii si voliť a konať to, čo sa páči Bohu.

Pri treťom pokušení diabol citoval slová z tohto žalmu: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili, a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Nešlo mu však o to, aby sa Ježiš zdržiaval v tôni Všemohúceho, ale aby z jeho „tône“ vystúpil a postavil sa proti Bohu ako ten, kto chce diktovať Bohu, čo má robiť, t.j. uskutočňovať to, čo si praje človek, a v konečnom dôsledku to, čo chce diabol, ktorý naviedol človeka, aby takto pokúšal Boha. Ježiš však porazil diabla práve svojou poslušnosťou nebeskému Otcovi, ako je to opísané v dnešnej evanjeliovej stati.

Výzva Božieho slova pre nás 

             Pôstne obdobie začíname výzvou: Kajajte sa a verte evanjeliu. Sú v nej obsiahnuté dve veci, ktoré navzájom súvisia: pokánie a viera. Pokáním očisťujeme svoje zmýšľanie a konanie od zla. To nám pomáha upevňovať a prehlbovať našu vieru. A viera je zasa svetlom, ktoré ukazuje, aké pokánie potrebujeme konať.

             Prvým krokom k dobrému pokániu je správne vyhodnotenie duchovného stavu, v akom sa nachádzame a tiež rozlíšenie ponúk, ktoré dostávame vo svete. V tom nám pomáha dnešné Božie slovo. Prostredníctvom opisu pokúšania Pána Ježiša nás varuje pred útokmi diabla, ktorý neváhal postaviť sa proti Božiemu Synovi. O to viac si trúfa zvádzať na zlé nás, obyčajných ľudí.

Vo svetle Božieho slova môžeme jasne vidieť, aké prostriedky diabol používa a spoznať, či sa ním nedávame manipulovať a zvádzať na konanie zla. Ale súčasne nám radí ako nad ním môžeme zvíťaziť. Pán Ježiš nám ukazuje, že ak sa chceme postaviť proti diablovi, máme zbraň, ktorou ho môžeme poraziť. Je ňou Božie slovo. Ale ako každú zbraň, aj túto je potrebné správne používať, aby bola účinná. Božie slovo používame správne vtedy, keď sa zdržiavame v tôni Všemohúceho – keď sme ochotní a pripravení uskutočňovať nie svoju, ale Božiu vôľu. Vtedy je Pán našim útočišťom a pevnosťou, ktorú diabol nikdy nemôže ovládnuť.

Otázky na uvažovanie

  1. Nachádzam si čas na zamyslenie sa nad stavom svojho vnútra a nad tým, čo prijímam zo sveta, v ktorom žijem a čo formuje moje zmýšľanie a konanie?
  2. Sú situácie, v ktorých musím čeliť pokušeniam? Mám účinný spôsob ako proti ním bojovať?
  3. Pripomínam si chvíle, keď som úspešne vyriešil nejaký problém alebo zvíťazil nad pokušením? Čo takéto spomienky vo mne vyvolávajú (napr. hrdosť, vďačnosť, dôveru, pokoru, odvahu…)?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Aké si dáme predsavzatie?

Záverečná modlitba

             Poďakujme Bohu za jeho slovo, ktoré je pre nás slovom života a spásy.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie