Aktuality

30. MÁJ – MÁRIA NANEBOVZATÁ

30. MÁJ – MÁRIA NANEBOVZATÁ

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Svojim prostredníctvom, podradeným prostredníctvu Vykupiteľa, Mária osobitne prispieva k jednote Cirkvi putujúcej po tejto zemi, s eschatologickou a nebeskou “skutočnosťou” spoločenstva svätých, lebo je už “vzatá do neba”.107 Pravda o jej nanebovzatí, ktorú definoval Pius XII. a znova potvrdil Druhý vatikánsky koncil, vyjadruje vieru Cirkvi týmito slovami: “Napokon Nepoškvrnená Panna, uchránená od akejkoľvek škvrny dedičnej viny, po skončení tohto pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy a Hospodin ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa ešte viac stala podobnou svojmu Synovi, Pánovi pánov (porov. Zjv 19,16) a víťazovi nad hriechom a smrťou”. (REDEMPTORIS MATER 41)

Pýcha vedie človeka k tomu, aby sa vydával za niekoho, koho si sám vymyslel   a vysníval. Viera však vedie človeka k tomu, aby sa stal tým, čím ho Boh vymyslel. Je zvláštne, že Boh má o nás zvyčajne oveľa lepšiu a úžasnejšiu predstavu, než akú si vytvárajú naše najbujnejšie predstavy: Boh nás totiž vidí ako ľudí určených pre nebo, ako tých, ktorých chce mať vo svojej blízkosti. Pozemská realita našej hriešnosti a najrôznejších úbohostí sa zdá byť v ostrom kontraste s týmto. A predsa potrebujeme vidieť a chápať Božiu víziu o sebe ako realitu. Pozrime sa teda na Máriu – prvú z vykúpených: je vzatá do neba. V nej vidíme moc Kristovho vykúpenia. A za ňou vidíme zástup verných, ktorí idú do nebeskej slávy. Svätí a všetci, ktorí už prišli k Bohu. Patríme sami sebe: musíme to vedieť. Ježišova túžba pritiahnuť všetkých k sebe sa uskutočnila a uskutočňuje. Celý náš život musí a môže byť pohnutý akýmsi “ťahom k nebu”. Nebo je aj pre mňa – a ja som určený pre nebo. Toto vedomie ma môže zachrániť pred večným pádom. A prvá z vykúpených, Nepoškvrnená Panna Mária, je pre mňa živým dôkazom, že je to pravda a že je to možné.

Modlime sa:

Panna Mária, chceme ťa vidieť v nebeskej sláve, ožiarenú jasom, ktorý pochádza od tvojho Syna. Radujeme sa, že Ti patríme. Amen.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

28. MÁJ – MÁRIA, OBRAZ SLOBODY

27. MÁJ – CHVÁLA V ŽIVOTE CIRKVI

26. MÁJ – SPLNENÉ SĽUBY

25. MÁJ – MAGNIFICAT

24. MÁJ – MÁRIA A PRAVOSLÁVIE

23. MÁJ – MÁRIA A VÝCHODNÉ CIRKVI

22. MÁJ – MÁRIA A CESTA K JEDNOTE CIRKVI

21. MÁJ – MÁRIA V CENTRE DEJÍN SPÁSY

20. MÁJ – CIRKEV HĽADÍ NA MÁRIU

19. MÁJ – MÁRIA A DUCH SVÄTÝ

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

17. MÁJ – NOVÉ MATERSTVO NA GOLGOTE

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie