Aktuality

31. MÁJ – MÁRIA V NAŠOM ŽIVOTE

31. MÁJ – MÁRIA V NAŠOM ŽIVOTE

Počas mesiaca máj Vám prinášame krátky úryvok z encykliky Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER a krátku úvahu, ktorú pripravil P. Aleš Opatrný.

Encyklika Jána Pavla II. Redemptoris Mater bola vydaná v roku 1987 a v tom čase ju u nás malo možnosť čítať len niekoľko ľudí. Preto je dobré na túto encykliku nezabudnúť a oboznámiť sa z jej obsahom. Na tento účel sa ponúka máj so svojou májovou témou. Encyklika má podtitul „O blahoslavenej Panne Márii v živote putujúcej Cirkvi“. Keďže aj my sme súčasťou putujúcej Cirkvi, pokúsime sa pochopiť, aké miesto má Panna Mária medzi nami a v našom živote.

Každá meditácia vždy pozostáva z úryvku z encykliky, zamyslenia a modlitby. Samozrejme, je možné zvoliť aj iný prístup: prečítať väčšiu časť encykliky a potom pridať len krátky komentár.

Úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. REDEMPTORIS MATER

Vzhľadom na každého kresťana a človeka vôbec, Mária je tá, “ktorá uverila” ako prvá a práve svojou vierou snúbenice a matky chce pôsobiť na všetkých, ktorí sa jej zverujú ako deti. Je známe, že čím väčšmi tieto deti zotrvávajú  v tomto svojom postoji a v ňom rastú, tým väčšmi ich Mária približuje k “nevyspytateľnému Kristovmu bohatstvu” (Ef 3,8). A tak isto stále lepšie poznávajú dôstojnosť človeka v celej jej plnosti a konečný zmysel ľudského povolania, lebo “Kristus v plnej miere odhaľuje človeka človeku”. (REDEMPTORIS MATER 46)

Celou encyklikou Jána Pavla II. sa prelínajú dve hlavné témy: vyvolenie Márie   a viera v Máriu. Vyvolenie – Boží dar, viera – odpoveď človeka na tento dar. A to všetko v priestore Božej milosti. To je základná situácia každého kresťana.

Máriina viera smeruje k Ježišovi a spolu s Ježišom k Otcovi. Je to ukazovateľ pre našu životnú cestu. Mária, videná bez svojej viery, by skutočne mohla byť modlou, idolom. Mária videná so svojou vierou, Mária ako súčasť Cirkvi, Mária ako naša sestra vo viere, Mária ukazujúca na svojho Syna a hovoriaca ako v Káne: “Urobte všetko, čo vám povie”, je pokladom Cirkvi. Poklad, ktorý nie je len uložený, ale ktorý je vždy pôsobivý. Ak vidíme Máriu živú, vidíme vieru, ktorú musíme nasledovať. A ak sa spolu s ňou vydáme na túto cestu viery, objavíme nevýslovné Kristovo bohatstvo. Prichádzame k centru viery, k centru spásy – ku Kristovmu tajomstvu. Znovu objavujeme lásku nebeského Otca          a môžeme začať spievať, modliť sa s plným srdcom s Máriou, so svätými, s Jánom Pavlom II., s tými, ktorí nás priviedli k viere a s vami, ktorí ste teraz s nami prostredníctvom médií :

Velebí *

moja duša Pána

a môj duch jasá *

v Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *

s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, *

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov *

a povýšil ponížených.

Hladných nakŕmil dobrotami *

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom, *

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. Amen.

V závere svojej encykliky pápež píše:

Zatiaľ čo sa Cirkev s celým ľudstvom blíži k rozhraniu dvoch tisícročí, Cirkev, zo svojej strany, v spojení s celým spoločenstvom veriacich a so všetkými ľuďmi dobrej vôle, prijíma veľkú výzvu, obsiahnutú v slovách antifóny o “ľude, ktorý padá, no pritom túži znova povstať” a obracia sa spoločne k Vykupiteľovi a k jeho Matke s prosbou: “Zastaň nás”. Cirkev totiž vidí – a táto modlitba to potvrdzuje – blahoslavenú Božiu Matku v spásnom tajomstve Krista i v jej vlastnom tajomstve, vidí ako hlboko je zakorenená v dejinách ľudstva, vo večnom povolaní človeka, ako mu ho od vekov predurčil plán Božej prozreteľnosti. Vidí jej materinskú prítomnosť a účasť v mnohých zložitých problémoch, ktoré dnes sprevádzajú život jednotlivcov, rodín i celých národov. Cirkev vidí, ako Mária pomáha kresťanskému ľudu v neustálom boji medzi dobrom a zlom, aby “nepadol”, alebo keby padol, aby “znova povstal”.

Vrúcne si želám, aby aj úvahy tejto encykliky poslúžili obnoveniu tohto náhľadu v srdciach všetkých veriacich. (REDEMPTORIS MATER 52)

Ján Pavol II.

Text pripravil: P. Aleš Opatrný

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

alebo

V. Oroduj za nás, Matka sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Predchádzajúce úvahy:

29. MÁJ – MÁRIA PROSTREDNÍČKA

28. MÁJ – MÁRIA, OBRAZ SLOBODY

27. MÁJ – CHVÁLA V ŽIVOTE CIRKVI

26. MÁJ – SPLNENÉ SĽUBY

25. MÁJ – MAGNIFICAT

24. MÁJ – MÁRIA A PRAVOSLÁVIE

23. MÁJ – MÁRIA A VÝCHODNÉ CIRKVI

22. MÁJ – MÁRIA A CESTA K JEDNOTE CIRKVI

21. MÁJ – MÁRIA V CENTRE DEJÍN SPÁSY

20. MÁJ – CIRKEV HĽADÍ NA MÁRIU

19. MÁJ – MÁRIA A DUCH SVÄTÝ

18. MÁJ – PÚŤ VIERY BOŽIEHO ĽUDU

17. MÁJ – NOVÉ MATERSTVO NA GOLGOTE

16. MÁJ – VIERA A PRÍHOVOR

15. MÁJ – MÁRIA – PROSTREDNICA

14. MÁJ – MÁRIINA RASTÚCA VIERA

13. MÁJ – PREMENA MÁRIINHO MATERSTVA

12. MÁJ – NOVÉ PRÍBUZENSTVO S JEŽIŠOM

11. MÁJ – MATKA VO VIERE

10. MÁJ – MÁRIINA VIERA II.

9. MÁJ – MÁRIINA VIERA

8. MÁJ – BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA

7. MÁJ – MÁRIA V NEPRIATEĽSTVE SO ZLOM

6.MÁJ – MÁRIA UCHRÁNENÁ OD DEDIČNÉHO HRIECHU

5. MÁJ – VYVOLENIE MILOSTIPLNEJ ZA MATKU BOŽIEHO SYNA

4. MÁJ – MILOSTIPLNÁ – MÁRIINO VYVOLENIE

3. MÁJ – MÁRIA, BOŽIA MATKA

2. MÁJ – MÁRIA V KRISTOVOM TAJOMSTVE

1. MÁJ – MÁRIA V PLÁNE SPÁSY

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie