DUCHOVÁ OBNOVA: Prvá adventná nedeľa v roku C

DUCHOVÁ OBNOVA:  Prvá adventná nedeľa v roku C

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Podcast:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Poprosíme Pána, aby nám zoslal na pomoc Ducha Svätého.

Prečítame si čítania a evanjelium:

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša – Jer 33, 14-16

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom – 1 Sol 3, 12 – 4, 2

Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša – Lk 21, 25-28. 34-36

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Úvod

Dnešné Božie slovo nám predstavuje dva prísľuby, ktoré hovoria o prvom a druhom príchode Mesiáša. O prvom hovorí prorok Jeremiáš. Pripomína Izraelu Boží prísľub spásy, ktorý sa uskutoční keď „vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok“. Tým „výhonkom“ je Mesiáš, ktorý bude konať právo a spravodlivosť. Pre Boží ľud to bude čas spásy.

Evanjelium nadväzuje na Jeremiášovo proroctvo. Jeho dej sa odohráva v čase vyplnenia prvého Božieho prísľubu, keď prišiel na svet Mesiáš – Ježiš Kristus. On sám hovorí o svojom druhom príchode. Budú ho sprevádzať znamenia na slnku, mesiaci a na hviezdach. Ľudia budú v zmätku prežívať veľkú úzkosť. Vtedy nastane druhý príchod Mesiáša, ktorý príde s Božou mocou a slávou. Pre Ježišových učeníkov to bude čas vykúpenia. Ľudstvo tak bude rozdelené na dve skupiny: na tých, ktorí budú pri Ježišovom druhom príchode zmierať od strachu a na jeho učeníkov, pre ktorých to bude čas naplnenia prísľubu spásy.

Obdobie medzi prvým a druhým Mesiášovým príchodom je obdobím ponuky spásy. Každý je pozvaný nasledovať Ježiša a zaradiť sa k jeho učeníkom, aby mohol jeho druhý príchod očakávať so zdvihnutou hlavou a radosťou. Sám Ježiš radí, ako sa to dá dosiahnuť. Človek si musí dávať pozor, aby jeho túžba uspokojovať telesné žiadosti a starosti o záležitosti tohto sveta neoslabili jeho pozornosť zameranú na prípravu na Ježišov druhý príchod. Iba stála bdelosť a vytrvalá modlitba sú zárukou, že Ježišov učeník obstojí pri jeho druhom príchode.

Témou druhého Ježišovho príchodu sa zaoberá aj sv. Pavol v Prvom liste Solúnčanom. Úryvok, ktorý sme si vypočuli, môžeme rozdeliť na dve časti. Tieto časti navzájom súvisia a poukazujú na to, že prvotná je Božia milosť a na ňu má nadviazať snaha človeka o život, ktorý sa páči Bohu.

V prvej časti apoštol Pavol od Pána vyprosuje Solúnčanom dar lásky, aby mohli obstáť pri Ježišovom druhom príchode. Najskôr sa modlí, aby ich vzájomná láska i láska voči všetkým rástla a upevňovala sa a potom prosí, aby ich srdcia boli tak posilnené, aby ich láska voči Bohu im dala silu premôcť pokušenia a každé zlo, aby boli pri druhom Ježišovom príchode čistí a svätí. V druhej časti úryvku sv. Pavol napomína Solúnčanov, aby žili tak, aby sa stále viac páčili Bohu; aby neostali stáť na mieste, ale napredovali na ceste nasledovania Ježiša.

Božie slovo

Žalm 25 je modlitbou človeka, ktorý chce ísť po Pánových cestách, aby dosiahol spásu: 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása.
Pán je dobrý a spravodlivý:
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu
a tichých poúča o svojich cestách.
Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť
pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.
Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja,
a zjaví im svoju zmluvu.

Úvaha

             Prvá časť žalmu obsahuje dvojitú prosbu. Modliaci sa človek sa najskôr obracia  na Pána ako na vodcu a prosí ho, aby mu ukázal svoju cestu a chodníky. Potom ho prosí ako učiteľa, aby ho učil a viedol v pravde. V závere prvej časti je uvedený dôvod, prečo si vyprosuje od Pána tieto veci: „lebo ty si Boh, moja spása“. Ten, kto sa modlí tento žalm teda chce poznať Pánove cesty a nechať sa poučiť a viesť v jeho pravde, lebo to ho privedie k spáse.

             Na cestu spásy chce pozvať aj iných. Aby ich k tomu povzbudil, v druhej časti žalmu hovorí o Božích vlastnostiach: „Pán je dobrý a spravodlivý“. Jeho dobrota sa prejavuje v tom, že chce zachrániť hriešnikov. Ukazuje im cestu k spravodlivosti. Preto, aby sa človek dokázal vydať na túto cestu a prísť k spáse, potrebuje zaujať určité postoje. Tie sú vymenované v ďalšej časti žalmu. Ide o postoje pokory a tichosti:

  • Pokora: keď si človek dokáže priznať svoju hriešnosť a pokorí sa pred Bohom, vedie ho to k správnemu konaniu.
  • Tichosť: ak človek nedovolí, aby hluk sveta prekričal Boží hlas, ktorý sa mu prihovára vo vnútri, potom sa nechá poučiť o jeho cestách.

Kto zaujme postoje pokory a tichosti ako odpoveď na Božie pozvanie k spáse, vedie ho to k premene z hriešnika na človeka zachovávajúceho Božiu zmluvu a príkazy. Taký človek neustále zakusuje Božie milosrdenstvo a presviedča sa, že Boh je verný a uskutočňuje svoje prísľuby. Tak si človek vytvára postoj bázne pred Pánom a Pán sa mu stáva dôverným priateľom.

Výzva Božieho slova pre nás

             Pre život je charakteristický pohyb. Ak prestáva pohyb, nastáva smrť. To platí pre telesný aj pre duchovný život. Pre duchovný pohyb je dôležitá nádej, lebo ukazuje zmysel námahy, ktorú je potrebné vynaložiť pri pohybe. A nádej je udržiavaná a posilňovaná dobrými a hodnovernými prísľubmi, ktoré pobádajú človeka, aby neostal stáť na mieste, ale napredoval k vyplneniu prísľubu. Dnes sme počuli dva Božie prísľuby. Prvý hovorí o tom, že s príchodom Mesiáša na svet nastane čas spásy

Tento prísľub sa už vyplnil, keď prišiel na svet Ježiš Kristus. Jeho vyplnenie svedčí o tom, že Boh je pravdivý a svoje prísľuby plní. Preto s dôverou očakávame vyplnenie druhého prísľubu, keď príde Ježiš Kristus druhý raz a jeho príchod bude sprevádzaný Božou mocou a slávou. Naša doba je dobou pohybu od prvého Kristovho príchodu k druhému; od chvíle, keď priniesol svetu spravodlivosť k chvíli, keď príde súdiť nakoľko svet prijal a uplatňoval Božiu spravodlivosť, ktorú mu ponúkol pri svojom prvom príchode.

Tak ako svet smeruje k naplneniu času pri druhom Ježišovom príchode, tak aj náš život má smerovať k naplneniu takým spôsobom, aby sme prijali ponúknutú spásu a mohli privítať Pána Ježiša pri jeho druhom príchode nie so strachom a v zmätku, ale so zdvihnutou hlavou, pripravení pripojiť sa k jeho vykúpeným. Preto nechceme v našom duchovnom živote stáť na mieste, ale prosíme Pána, aby nám ukázal cestu, ktorou máme ísť, aby sme napredovali k spáse.

Pán nás upozorňuje, aby sme nedovolili našu duchovnú bdelosť oslabiť starosťami o veci tohto sveta a uspokojovaním telesných žiadostí, ale aby sme zotrvávali v stálom spojení s ním prostredníctvom modlitby. Ďalšou podmienkou je zaujať postoje pokory a tichosti.  A slovami apoštola Pavla nám hovorí, že potrebujeme upevňovať našu lásku k blížnym i ku všetkým ľuďom a posilňovať si srdcia v láske voči Bohu, aby sme mu dokázali byť verní napriek všetkým pokušeniam a útokom zla. To je cesta, ktorá nás privedie k spáse a k plnosti života pri Kristovom druhom príchode.

Otázky na uvažovanie

  1. Aký pohyb vnímam v mojom duchovnom živote? Alebo je to skôr stagnácia?
  2. Aké sú najsilnejšie podnety ovplyvňujúce môj duchovný život (napr. sviatosti, Božie slovo, adorácia, svedectvo života iných kresťanov…)?
  3. Čo vnímam pre seba ako najdôležitejšie pre dosiahnutie spásy (udržať si duchovnú bdelosť, stálu modlitbu, rast v láske voči Bohu a blížnym, pokoru, tichosť…)?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Aké si dáme predsavzatie?

Záverečná modlitba

             Poďakujme Bohu za jeho slovo, ktoré je pre nás slovom života a spásy.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom.
(Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie