DUCHOVNÁ OBNOVA: Tretia adventná nedeľa v roku C

Duchovná obnova vo formáte doc.:

Podcast:

Modlitba a čítanie Božieho slova

Poprosíme Pána, aby nám zoslal na pomoc Ducha Svätého.

Prečítame si čítania a evanjelium:

Čítanie z Knihy proroka Sofoniáša – Sof 3, 14-18a

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom – Flp 4, 4-7

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša – Lk 3, 10-18

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Úvod

Čítania tretej adventnej nedele – nedele Gaudete obsahujú niekoľko výziev k radosti, ktorej pôvod spočíva v tom, že Pán je blízko. Prvé čítanie je z Knihy proroka Sofoniáša. Tento prorok pôsobil v dobe náboženskej reformy, počas ktorej bolo odstránené to, čo sa z pohanských náboženstiev primiešalo do náboženského života Izraela. Očistenie viery viedlo k odstráneniu prekážok medzi Bohom a jeho ľudom – modloslužby, nespravodlivosti, útlaku a násilia. Tak boli „vyrovnané chodníky“ pre príchod Pána k svojmu ľudu. V dôsledku toho Boh zrušil rozsudok za neveru nad Izraelom a odvrátil jeho nepriateľov. Pán je opäť so svojim ľudom, obnovuje svoju lásku k nemu. Preto sa ľud nemusí obávať nijakého zla. Boh sa teší, plesá a jasá nad svojim ľudom a ľud je vyzvaný, aby sa radoval z celého srdca z tejto novej situácie.

V Liste Filipanom sv. Pavol dva razy vyzýva adresátov Listu: „Radujte sa!“ Z čoho sa majú radovať? Z toho, že Pán je blízko. Jeho blízkosť je ako blízkosť mocného ochrancu a pomocníka, na ktorého sa človek môže spoľahnúť v každej situácii, že ho ochráni a dá mu všetko, čo potrebuje. Jeho blízkosť vedie k vnútornej slobode, radosti a pokoju, lebo zbavuje človeka zbytočných obáv a starostí. Preto Pavol píše Filipanom, aby neboli o nič ustarostení; aby v modlitbe prednášali svoje žiadosti Bohu.

V evanjeliu počúvame ako Ján Krstiteľ dáva rady rôznym skupinám kajúcnikov, ktorí prichádzajú, aby ich pokrstil. Na otázku čo majú robiť, hovorí najskôr zástupom, aby boli ochotní podeliť sa s tými, čo majú menej ako oni. Potom radí mýtnikom a vojakom, aby neboli chamtiví a uspokojili sa s poctivým zárobkom. Tieto rady majú jeden cieľ: priviesť všetkých k tomu, aby sa uspokojili s tým, čo potrebujú pre život a nedovolili, aby ich zmýšľanie a konanie ovládli starosti o získavanie bohatstva a zveľaďovanie majetkov. Tak „vyrovnajú chodníky“ svojho života; odstránia z nich nespravodlivosť, ktorá často sprevádza zhromažďovanie bohatstva toho sveta a stanú sa slobodnými pre vzťah s Bohom. Upravia cestu pre príchod Pána do ich života a on im prinesie spásu, pokoj a radosť.

Božie slovo

Dnešný žalm tvorí text z 12. kapitoly Knihy proroka Izaiáša (Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6), ktorý vyznáva Boha ako Spasiteľa a vyzýva Boží ľud k jeho oslave: 

„Hľa, Boh je moja spása;
dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán,
on sa mi stal záchrancom.“
Budete čerpať vodu s radosťou
z prameňov spásy.
„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky,
pamätajte, že jeho meno je vznešené.
Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci;
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona,
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“

Úvaha

             Tento úryvok z Knihy proroka Izaiáša začína vyznaním, pokračuje predpoveďou spásy a je zakončený pozvaním ľudu k primeranej odpovedi na Boží zásah. V prvej časti človek opisuje svoj vzťah s Bohom. Vyznáva, že Boh je jeho spása, jeho záchranca, sila a chvála. Takýto vzťah s Bohom ovplyvňuje život človeka v tom zmysle, že upevňuje jeho dôveru v Boha a odstraňuje strach.

Po vyznaní nasleduje predpoveď Božieho zásahu v prospech jeho ľudu. Spása je obrazne predstavená ako čerpanie vody. Voda je nazývaná aj „živou“ vodou, lebo bez nej nie je možný život na zemi. Tak ako voda zabezpečuje telesný život, tak aj Boží zásah zachraňuje život – nielen vo fyzickom, ale aj v duchovnom zmysle. Preto spása, ktorú prináša Boží zásah, vyvolá radosť ľudu.

Po predpovedi Božieho zásahu, je ľud vyzvaný, aby dal primeranú odpoveď na tento spásny čin. Odpoveď má pozostávať z troch častí:

  • Ľud má oslavovať Pána a vzývať jeho meno. Takto má vyjadriť svoju vďačnosť a uznať, že iba Boh je jeho Pánom.
  • Potom má ohlasovať Božie zázraky a jeho vznešenosť medzi národmi. Svedectvo o spáse, ktorú zakúsil Boží ľud, má pomôcť ostatným národom, aby spoznali jediného pravého Boha, aby v neho uverili a aj oni ho prijali za svojho Pána.
  • Napokon sa má ľud radovať a plesať nad tým, že uprostred nich je Svätý Izraela – Boh, ktorý je pre nich zárukou spásy, istoty, pokoja a radosti.

Výzva Božieho slova pre nás

             Názvu tretej adventnej nedele „Gaudete“ zodpovedajú výzvy, ktoré sme si vypočuli v dnešných čítaniach. Tri razy sme vyzvaní aby sme sa tešili: „raduj sa“, „radujte sa“. U proroka Sofoniáša dva razy zaznieva výraz: „Pán je s tebou“ a k nemu je pripojený prísľub: „on je mocný, on ťa zachráni“. Slová „Pán je s tebou“ nám pripomínajú pozdrav a posolstvo, ktoré oznámil archanjel Gabriel P. Márii pri zvestovaní: „Zdravas, milostiplná, Pán s tebou“. Zvestovanie nám ukazuje, že spása prichádza na svet, keď človek spolupracuje s Bohom a dáva mu súhlas s jeho plánom tak ako mu ho dala P. Mária. Vtedy Boh vstupuje do života človeka a zachraňuje ho.  Skúsenosť Božej blízkosti a záchrany pred zlom napĺňajú človeka radosťou.

O spolupôsobení človeka s Bohom nám hovoria dnešné čítania a evanjelium. Prvé a druhé čítanie opisujú ako pôsobí Boh. Evanjelium zasa hovorí o tom, čo má robiť človek. Napriek tomu, že človek je slabý a hriešny, Boh obnovuje svoju lásku k nemu a prichádza s ponukou spásy. Prvým krokom, ktorý má urobiť človek, je prekonanie svojho egoizmu. To uskutočňuje ochotou podeliť sa s inými s tým, čo vlastní. Tak v sebe obnovuje Boží obraz. Druhým krokom človeka je zameranie pozornosti na Boha, aby vnímal jeho prítomnosť vo svojom živote a potom prijal spásu, ktorú mu Boh ponúka.  To dosiahne, keď sa uspokojí s tým, čo potrebuje k životu a nebude sa zháňať za svetskými bohatstvami. Tak naše spolupôsobenie s Božou milosťou vnesie do nášho života pokoj a radosť zo spásy.

Otázky na uvažovanie

  1. Čo mi spôsobuje radosť? Sú to situácie, v ktorých vnímam Božiu prítomnosť?
  2. Ktoré moje vlastnosti alebo konanie najvýstižnejšie ukazujú Boží obraz ľudom v mojom okolí?
  3. Venujem Bohu primeranú pozornosť alebo ma v tom niečo vyrušuje?

Odpoveď a predsavzatie

Kto chce, môže povedať ostatným, ako ho oslovilo Božie slovo.

Aké si dáme predsavzatie?

Záverečná modlitba

             Poďakujme Bohu za jeho slovo, ktoré je pre nás slovom života a spásy.

Prihláste sa na automatický odber noviniek. Vždy, keď vyjde nová aktualita, upozorníme vás na ňu emailom. (Na automatický odber "Zamyslení na každy deň" je potrebné sa prihlasiť samostatne cez formulár na podstránke Zamyslení.)

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie